Page 48 - Defterdar Dijital
P. 48

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Başmukataa Kalemi            Bursa Mukataası Kalemi

            BaşMukataa kalemi, kimi Mukataaların Bursa Mukataaları kaleminde de Bur-
            kayıtlarını ve satılan ‘füruht’ senetlerin ka- sa’daki Mukataaların benzer işleri yürütü-
            yıtlarını yapıyor, senetleri düzenliyor, mü- lüyordu. 16. yüzyılda Anadolu Defterdarına
            hürlüyor, şartları ve emirleri yazıyordu. 16. bağlı Mukataacı-ı evvel kaleminde bu Mu-
            yüzyılda çok sayıda Mukataa kalemi vardı. kataaların defterleri yürütülüyordu.
            17. yüzyıl ortalarında bunların sayılarının
            azaldığı görülmektedir.         Avlonya Maa Agriboz Kalemi

                                 Avlonya ve Eğriboz kaleminin, buralardaki
            Ma’den Maa Salyane Kalemi
                                 Mukataaların kayıtlarını tuttukları anlaşıl-
            Maden ma’a salyane kalemi, Selâtin-i Cen- maktadır. 16. yüzyılda Anadolu Defterdarı-
            giziyenin yani Kırım Sultanlarının salyane- na bağlı Mukataacı-ı sani kalemi bu yörenin
            lerinin kayıtlarını tutar, gümrük ve emtia Mukataa kayıtlarını tutuyordu.
            kayıtlarını defterlere işler, ocaklıkların ve
            gümrüklerin hesapları burada yürütülürdü.  Mektub-i Defteri Kalemi
            16. yüzyılda bu kalem yoktur.
                                 Mektub-i Defteri kalemi, muhasebe defte-
                                 ri tutmayan, zamanın defterdarının günlük
            İstanbul Mukataası Kalemi
                                 önemli işlerini yürüten, havale olunan bel-
            İstanbul Mukataası kaleminin, kimi dev- gelere verilecek yanıtları hazırlayan ve kimi
            let Mukataalarının defterlerinin tutulduğu, Mukataalara beratlar düzenleyen özel ka-
            emir ve havale belgelerinin yazıldığı kalem lem müdürlüğü gibi çalışan bir bölümdür.
            olduğu anlaşılmaktadır. 16. yüzyılda İstan-
            bul Mukataalarının defterleri üçüncü def-
            terdara bağlı Mukataacı-ı evvel kaleminde
            tutuluyordu.
                      Bab-ı Defter-i’nde kalemlerin adedi ve Kâtiblerin konumu

              Sıra Kalemler     Kâtibler    Sıra    Kalemler       Kâtibler
              1  Kalem-i nişan     5      18    Haremeyn Mukataası   15
              2  Defter hane-i Amire 60      19    Piskopos kalemi     10
              3  Ruz-namçe-i evvel  15      20    Sergi kalemi      4
              4  Baş muhasebe     100      21    Kal’a-i Kebir      5
              5  Harc-ı hassa     15      22    Kal’a-i Sagır      5
              6  Cizye muhasebesi   30      23    Haslar         5
              7  Silâhdâr kalemi   30      24    BaşMukataa       5
              8  Yeniçeri Kalemi   30      25     İstanbul Mukataası   5
              9  Haremeyn Muhasebesi 30      26    Bursa Mukataası     5
              10  Süvari mukabelesi  25      27    Avlonya         5
              11  Anadolu       30      28    Kefe Mukataası     5
              12  Mevkufat kalemi   40      29    Tarihî         5
              13  Masraf-ı Şehri-yari 20      30    Mektub-î Defteri    25
              14  Maliye tezkirecisi  100      31    Mektub-i Sadr-ı Âli   30
              15  Ruz-namçe-i sani   15      32    Divân-ı Hümâyun Neferen 90
              16  Piyade mukabelesi  30      33    Amedi Kalemi      10
              17  Küçük evkaf Muhasebesi 10     34    Kâtib-i Kethuda     25
                                       TOPLAM        869                               46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53