Page 47 - Defterdar Dijital
P. 47

Defterdarlık


            Mevkufat Kalemi             Küçük Evkaf Muhasebesi Kalemi

            Mevkufat kalemi, işleri fazla olan bir ka- Küçük evkaf muhasebesi kalemi, bazı va-
            lemdir. Fethedilen yerlerin yazım işle- kıfların kayıtları ile sadrıâzamın sadaka
            rinden sonra kaza ve karyelerin avarız ve verilmesini istediği kişilerin kayıtlarının tu-
            nûzül vergileri kayıtlarının yazılması bu ka- tulduğu bunların tezkere ve muhasebe ka-
            lemin görevidir. Devlet için yapılacak satın yıtlarının yazıldığı kalemdir.
            almaların bölgelerinin saptanması, sefer
            sırasında askere verilecek tayının kayıtları- Piskopos Mukataası Kalemi
            nın yapılması, saraya gidecek zahirenin ve
            bunun deniz navlununun kayıtları, bunların  Piskopos Mukataası kaleminin işi, patrik ve
            masraflarının kayıtları burada tutulur. Ava- metropolitlere berat hazırlamak ve bunlar-
            rız, nûzül ve menzil vergileri, gerekse satın  la ilgili emirleri yazmak olduğu anlaşılmak-
            alma ve sefer yapıldıkça bunların düzen- tadır. 16. yüzyılda bu kalem yoktu.
            lenmesi, ödemeleri buradan yapılır. Gerekli
            bölgeler burada kayda geçirilir. 16. yüzyılda Küçük Kal’a Kalemi
            da bu kalem vardı. Ancak, Timarlarda as-
            keri hizmete katılmayanlardan alınan mev- Küçük kal’a kalemi de bazı kalelerdeki gö-
            kufat ile uğraşırdı. 17. yüzyılda kalemin adı- revlilerin ayni işlevini yapan kalemdir. 16.
            nın korunduğu ama işlerinin genişletildiği  yüzyılda Baş defterdarlığa bağlı kale tezki-
            anlaşılmaktadır.             resi kalemi vardı.


            Maliye Kalemi              Haremeyn Mukataası Kalemi
            Maliye kalemi, 18. yüzyılda kurulan bir ka- Haremeyn Mukataası kalemi, her yıl Mek-
            lemdir. Bab-ı Defterideki önemli mali işle- ke ve Medine’ye gönderilen eşyanın ‘surre’
            rin yapıldığı, sefer için verilecek emirlerin  kayıtlarının yapıldığı, bazı Haremeyn vakıf-
            izlendiği bir bölümdür. Devlet Mukataaları- ların ve Mukataatının kayıtlarının tutulduğu,
            nın şartları gereğince yazılan emirler alınır  bunların şartlarının ve nizamlarının kaydo-
            ve ilgililere gönderilir. Bölümün bir defter  lunduğu, surre için ödemelerin kayıtlarının
            tutma yeri değil, bir koordinasyon kalemi  yapıldığı kalemdir. 16. yüzyılda bu adı taşı-
            olduğu anlaşılmaktadır.         yan kalem yoktur.

            Küçük Ruznamçe Kalemi          Büyük Kala Kalemi

            Küçük ruznamçe kalemi Dergâh-ı Ali’deki Büyük kal’a kalemi, kimi kalelerin ücretle-
            kapıcıbaşılarının ve gedikli müteferrika- rinin ve isimlerinin yazıldığı, görevlendiri-
            ların isimlerinin kayıt edildiği, ücretlerinin lenlerin izlendiği kalemdir.
            ödendiği, bunların gündelikleri, ölümleri
            gibi işlerin izlendiği, defterlerinin tutulduğu  Haslar Mukataası Kalemi
            bölümdür. 16. yüzyılda bu adı taşıyan kalem
            yoktur.                 Haslar Mukataası kalemi, sultanların ve
                                sadrâzamların haslarının şartları ve kayıt-
            Piyade Mukabelesi Kalemi         ları yazılı gerekli senetler ve emirler yazı-
                                lırdı. 16. yüzyılda bu işlerin kayıtları üçüncü
            Piyade ocakları olarak adlandırılan; yeni- defterdarlığa bağlı Mukataac-ı sanî kale-
            çeri, cebeci, topçu ve araba neferlerinin  minde tutulmuştur.
            isimlerinin kayıtlarının tutulduğu görevlen-
            dirilenlerin ve ölenlerin izlendiği, tezkere ve
            ilmühaberlerinin verildiği, ücretleri ödenin-
            ce hesap özetlerinin çıkarıldığı bölümdür.
                               45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52