Page 46 - Defterdar Dijital
P. 46

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Haremeyn Muhasebesi Kalemi        Ulûfeciyan-ı yesar, gureba-ı yemin ve gu-
                                 reba-ı yesardan oluşan dört bölük erlerinin
            Haremeyn Muhasebesi Kalemi, Haremeyn   ocaklarına ait isimlerin kayıtları burada ya-
            yani saraya ait vakıfların ve Mukataaların  pılmaktaydı.
            kayıtlarını tutan, yılsonunda bunların su-
            retlerini hazırlayan kalemdir. 1566 yılına ait Görevlendirenler ve ölenler ‘mahlûlat’ bu-
            teşkilatta bu işi Anadolu ve Rumeli Muha- rada saptanarak ücretlerinin ödenmesin-
            sebesi Kalemleri yapıyorlardı.      den sonra, hesap özetleri hazırlanırdı. 16.
                                 yüzyılda askerlerle ilgili ödemelerin hepsi
            Anadolu Muhasebesi Kalemi        ile mukabele kalemi görevli idi. 17. yüzyılın
                                 ortalarında asker sayısının artması, asker
            Anadolu muhasebesi kalemi, muhasebe defterlerindeki usulsüzlükler dolayısı ile
            defteri tutan yer değildir. Gümrükler ve Mu- askerlerin ücret işlerinin kalemlere ayrıldı-
            kataalar için görevlendirilenlerin berat ve ğı görülmektedir.
            tezkerelerinin burada yazıldığı, vakıflar da
            görevlendirilenlerin de kayıtlarının burada
            yapıldığı anlaşılmaktadır. Kesin olmamakla
            beraber bunların yönetim görevleri olması
            dolayısıyla defterdarlardan birisinin görev
            yeri olması söz konusudur. 16. yüzyılda,
            önemli muhasebe defterlerini yürüten bir
            kalemdi

            Sipah Kalemi

            Sipah kalemi, eşkinci yani atlı sipahilerden
            emekli olanların isimlerinin kayıt edildiği,
            görevlendirenlerin ve ölenlerin izlendiği,
            ücret verilirken bunu sahiplerine ödeyen
            kalemdir. Bir emekli izleme kalemi olduğu
            anlaşılmaktadır. Sadece emeklilere ait bir
            kalemin olması, sipahilere verilen önem-
            den ya da emekli sayısının fazlalığından ileri
            gelse gerektir.

            Cizye Muhasebesi Kalemi

            Cizye muhasebesi kaleminin, cizye işlerin-
            de yer alan sayım tahakkuk ve tahsilât iş-
            lerinin üçünü de yerine getiren bir bölüm
            olduğu anlaşılmaktadır. 16. yüzyılda da ciz-
            ye kayıtları tek bir kalemde tutuluyordu, bu
            kalemin adı Rumeli muhasebesi kalemi idi. Silâhdâr Kalemi
                                 Atlı Silâhdâran ile bunların emeklilerinin
            Mukabele-i Süvari Kalemi         adlarının kayıt edildiği, izlendiği ve ücretle-
                                 rinin ödendiği kalemdir. Sipah ve Silâhdâr
            Mukabele-i süvari kalemi, gider defterlerini  kalemlerinin işleri 16. yüzyılda mukabele
            tutan bir kalemdir. Sipahilerin silahtarların  kaleminde yazılıyordu.
            bölüket-ı erbaanın yani Ulûfeciyan-ı yemin,


                               44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51