Page 45 - Defterdar Dijital
P. 45

Defterdarlık


           Teşrifatçı                ki kayıtlar iş konusuna göre ayrılmış olan
                                öteki kalemlerdeki defterlere de işlenir.
           Bu da tektir. Padişaha gelen pişkeşi, yani  Bu kalem, 1566 yılı teşkilatındaki birinci ve
           hediyelerin kayıtlarını tutmakla yükümlü  ikinci ruznamçe kalemlerinin Bab-ı Defte-
           olduğu anlaşılmaktadır.         ri’ye ait olan kısımlarının birleştirilmesidir.


           Teslimatçı                Başmuhasebe Kalemi
           Bu da tektir. Sanatkârlara işlenmek üzere  Başmuhasebe Kalemi; 16. Yüzyılda bu gö-
           verilen elbiselerin teslimini yaptığı anlaşıl- revleri Rumeli Muhasebesi Kalemi yerine
           maktadır.                getiriyordu. Ruznamçe- i Evvel’de Bab-ı
                                Defteri’deki kayıtlardaki gelir ve giderler
           Merkezi yönetimdeki defterdarlıkların ve
           bunların kalemlerinin görevleri üzerinde  yazıldığı halde, burada tüm devletin gelir ve
           yukarıda durulmuştur. Bu kalemlerde tutu- giderlerinin kayıt edildiği anlaşılmaktadır.
           lan defterler ayrı bir bölüm olarak verildiği  Eyaletlere kayıt bağımsızlığı verildiğinde
           için burada onların üzerinde durmayacağız.  böyle bir kayda ihtiyaç duyulduğu anlaşıl- Defterdarlık
           Ancak, öncelikle Eyaletlerdeki mali örgüt- maktadır. Bu kalemde ayrıca darphane,  Bünyesinde
           lenme üzerinde de durmak gerekmektedir. matbah ‘mutfak’, tersane, ahırlar için arpa, Yer Alan
                                baruthane vb. eminliklerinin kayıtları ile nû- Kalemlerin
           Yukarıdaki başlıklar defterdarlıkların ör- zül emanetleri yani ordunun konaklayacağı  ‘Büroların’
           gütsel yapısını göstermekte, son başlıkta  yerdeki malzemelerin kayıtları, kasapbaşı- Yaptıkları İşler
           ise, mevcudatçı, teşrifatçı ve teslimatçı adı lık ve bina emirleri hesapları tutulur. ‘Bab-ı Defte-
           altındaki üç bağımsız birimin bir arada gös- Kalemin görevi yinelenirken devletin tüm  ride Mevcud
                                                    Olan Aklâmın
           terilmesinden oluşmaktadır. Ancak, tüm  gelir ve gider kayıtlarının burada tutuldu- Memuriyetleri’
           örgütsel yapı, merkezdeki muhasebe kayıt- ğu belirtilmektedir. Bu durum yılsonların-
           larının yürütüldüğü örgütü göstermektedir.                    Bab-ı Defteride
                                daki kesin hesapların düzenlenmesinin de bulunan mu-
           Ruznamçe-ı Evvel Kalemi         burada yazıldığını göstermektedir. Burası hasebeye iliş-
                                                    kin kalemlerin
                                büyük bir kalemdir. Bu nedenle olsa gerek,
           Ruznamçe-i evvel kalemi, Bab-ı defteri- yukarıda sözü edilen eminliklerin yerlerin- sayısı yirmiye-
           nin kayıtlarındaki tüm gelir ve giderlerinin  de tutulacak defterlerin Kâtiblerinin de bu  di dir, ‘Bab-ı
           günlük tutulduğu bölümdür. Bu nedenle  kalemden seçilerek görevlendirildiği belir- defterinin başı
           icmal-i muhasebat denilmektedir. Burada- tilmektedir.              başdefter-
                                                    dar’dır.

           Sözü edilen mali örgütsel yapı daha kısa ve toplu olarak aşağıda gösterilmiştir.
            Ana Bürolar                                   Kalemler

            Hazine-i Amire’deki   Ruznamçe-i Ruznamçe-i Rumeli Muhasebe
            Kalemler        Evvel Kalemi Sani kalemi Muhasebesi Kalemi
                                  Kalemi
            Başdefterdar’a (Rumeli Defterdarı) Mukataacı-i Mukataacı-i Mevkufat Varidat Kale Rumeli
            Bağlı Olan Kalemler   Evvel Kalemi Sani Kalemi Kalemi Kalemi Tezkiresi Ahkâm
                                           Kalemi Tezkiresi
                                               Kalemi

            Anadolu Defterdarı’na  Mukataacı-i Mukataacı-i Mukataacı-i Mevkufat Varidat Anadolu
            Bağlı Kalemler     Evvel Kalemi Sani Kalemi Salis Kalemi Kalemi Kalemi Ahkâm
                                               Tezkiresi
                                               Kalemi
            Üçüncü Defterdar’a Bağlı Kalemler Mukataacı-i Mukataacı-i Mukataacı-i Mevkufat Varidat Kale
            ‘Defterdar ı Salis Kalemine tabi olan Evvel Kalemi Sani Kalemi Salis Kalemi Kalemi Kalemi Tezkereci
            Kâtibler bunlardır’                          Kalemi

            Mevcudatçı, Teşrifatçı, Teslimatçı Mevcudatçı Teşrifatçı Teslimatçı
           16. yy Defterdar’a Bağlı Merkezi Örgüt

                               43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50