Page 44 - Defterdar Dijital
P. 44

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


             Üçüncü Defterdar’a Bağlı Kalemler
             Mukataacı-i Evvel Kalemi         Üçüncü Defterdar Hükümleri
             İstanbul, Edirne, Selanik, Mora vb. yerler- Tezkireci Kalemi
             deki Mukataaların bu kaleme bağlı olduğu,  Üçüncü Defterdar’ın bölgesindeki ahkâm-ı
             buralarda görevli eminlerin, amillerin ve  miri, şikâyetler, çeltikçi ve tuzlaların berat-
             öteki hizmetlilerin beratlarının ve hüküm- ları ile Timarları olmayan şahincilerin berat
             lerinin buradan çıktığı ve tezkirelerinin ve- tezkereleri bu kalemden çıkardı. Bunlarla
             rildiği belirtilmektedir. Bu işlemler, önceki  ilgili işlemler Başdefterdar’a bağlı tezkireci
             defterdarlıktakilerin aynısı olup, bu yörelere  kalemindekinin aynıdır.
             ait adet-i ağnam defterlerinin de bu kalem-
             de tutulduğunu belirtmek gerekmektedir. Kanunnamede, Üçüncü Defterdar’ın bu
                                 kalemleriyle ilgili açıklamalarından sonra,
                                 öteki defterdarlıklarda olduğu gibi tezkireci
             Mukataacı-i Sani Kalemi
                                 ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
             Üçüncü Defterdarlık’a bağlı olan bu ikinci
             Mukataa kaleminde şıkkı sânideki Muka- Üçüncü Defterdar’a Bağlı ‘Kale
             taalarla Kanuni’nin Veziri merhum İbrahim
             Paşa’nın haslarından ayrılan haslar bulu- Tezkereci’ Kalemi
             nurdu. Bu kalemdeki berat ve hüküm işleri Mora, İnebahtı, Modon, Koron ve öteki ka-
             ile adet-i ağnam kayıtları öteki kalemlerde- lelerin beratları, maaşları, tezkireleri bu
             kinin aynısıdır.             kalemden çıkardı. Tezkireye önce Üçüncü
                                 Defterdar ‘sorumluluk parafını atardı’ Kâğıt
             Mukataacı-i Salis Kalemi         Emini’ninde resmi alındıktan sonra, Ahkâm
                                 Kâtibleri yazısını yazar ve dividdara gön-
             Tırhala, Siroz, İnebahtı, İskenderiye, Arna- derirlerdi. O da önce üç defterdara verir,
             vud, Belgrad, Gelibolu ve Çirtnen Mukataa- defterdarlar berat ve hükümlerin arkasın-
             larının bu kaleme bağlı bulunduğunu, berat  da kendi adlarının bulunduğu yerleri imza-
             ve hükümlerle ilgili işlemlerin ve adet-i ağ- lardı. Sonra vezirlere verilir, onları nişan-ı
             nam kayıtlarının da öteki kalemlerdeki gibi  Hümâyun ile nişanlarlar ‘tuğrası konur’ ve
             olduğunu belirtmek gerekmektedir.    kese içinde Kağıt Emini’ne gönderirlerdi.
                                 Sahipleri oradan alırdı.

             Mevkufat kalemi             Mevcudatçı, Teşrifatçı,
             Üçüncü Defterdar’a bağlı bölgelerdeki bey-
             tü’l mal, yave, Timar vb. mevkuf olan kısım- Teslimatçı
             lara ait işlerin yürütüldüğü kalemdir.
                                 Mevcudatçı
                                 Tüm mali örgütlenmede tek bir mevcudatçı
             Varidat kalemi
                                 olduğu belirtilmektedir. Bunun da hazine-
             Mukataalardan Hazineye gelen gelirlerin nin kapısı önünde oturduğu ve hazineye ge-
             yazıldığı kalemdir.           len ve çıkan akçe, altın, çeşitli kumaşları vb.
                                 haracdan gelsin, Mukataadan gelsin, başka
                                 yerden gelsin kese adedi olarak yazdığı an-
                                 laşılmaktadır.                               42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49