Page 43 - Defterdar Dijital
P. 43

Defterdarlık


            Rumeli Ahkâm Tezkiresi Kalemi

            Rumeli’ye ait ahkâm-ı miri denilen hüküm- darın bir tezkirecisinin olduğu, hangi def-
            ler, şikâyetler, çeltikçi, tuzcu beratları ile terdarlıkta hazırlanırsa hazırlansın beratları
            Timarları olmayan şahincilerin berat tez- ve hükümleri üç defterdarın da imzalaması gerektiği
            kireleri buradan verilirdi. Tezkireleri kendi bildirilmektedir. Ayrıca, tezkirecinin ruzname,
            defterdarı nişanlayıp, kâğıt emininde resmi yani günlük defter tutması, bunun adına
            alındıktan sonra, ahkâm Kâtibleri yazıp divid- kullar defteri denilmesi ve hükümler kime
            dara gönderirlerdi. O da defterdarlara ve- verilirse, bu deftere onun adının yazılması
            rir, bunlarda berat ve hükümlerin arkasına istenilmektedir.
            kendi imzalarını koyduktan sonra vezirlere
            verip, nişan-ı Hümâyunla nişanlandıktan son- Kanunnamede üçüncü kalemler gurubu
            ra kese içinde kâğıt eminine gönderilirdi.  ‘Anadolu Defterdarının kaleminde olan Kâtiblerdir’
            Sahibi de oradan alırdı. Kanunnamenin ba- adını taşımaktadır. Bu defterdarlığa ikinci
            şında tezkirecilerle ilgili olarak her defter- defterdarlık da denildiği bilinmektedir.

            Anadolu Defterdarı’na Bağlı Kalemler


            Mukataacı-ı Evvel Kalemi         Mukataacı-i Salis Kalemi

            Anadolu’da, Bursa’da, Mihaliç’te ve öte- Anadolu Mukataalarına bakan üçüncü ka-
            ki yerlerde Mukataaların çoğuna bakan lem olup, Saruhan, Karesi, Bolu, Karaman,
            kalemdir. Bu Mukataalarla ilgili eminler, Erzurum, Sivas, Kefe ve Trabzon Mukata-
            amiller ve öteki hizmetlilerin beratlarının ve alarına bu kalemin baktığı anlaşılmaktadır.
            hükümlerinin hazırlanması da bu kaleme Eminler, amiller ve öteki hizmetlilerin berat
            ait idi. Bunlara ait işlemler, yukarıda Baş- ve hükümleri ile adet-i ağnam defterlerinin
            defterdarlık’a ait ayni kalemde açıklandığı tutulmasına ait görevleri öteki Mukataa ka-
            gibidir. Ayni bilgilere ait adet-i ağnam ile lemleri gibidir.
            ilgili kayıtların da bu kalemde tutulduğunu
            belirtelim.               Varidat Kalemi
                                Anadolu defterdarlığına bağlı olan Muka-
            Mukataacı-ı Sani Kalemi         taalardan sağlanan gelirlerden Hazine’ye

            Aydın, Menteşe, Teke, Alaiye, Hamid, Ma- teslim olanların kayıtlarını yürütür.
            navgat, Midilli ve Bergama Mukataalarına
            bu kalemin baktığı anlaşılmaktadır.   Anadolu Hükümleri Tezkireci Kalemi

            Bu kaleme bağlı yerlerin eminleri, amilleri Anadolu’da ahkâm-ı miri denilen hüküm-
            ve öteki hizmetlilerine ait berat ve hüküm- ler, şikâyetler, çeltikçi, tuzlaların beratları
            lerin, daha önce belirtilen işlemler yapıla- ile Timarları bulunmayan şahincilerin berat
            rak, bu kalemden çıktığını ve yine bu böl- tezkireleri bu kalemden çıkardı. İşlemleri,
            gelerle ilgili adet-i ağnam defterlerinin bu Başdefterdarlık’a bağlı kale tezkirecisi ka-
            kalemde tutulduğunu belirtelim.     lemindeki gibi yapılırdı.
                                Kanunnamenin burasında da başdefter-
            Mevkufat Kalemi             darlık kalemlerinin sonundaki açıklamaya

            Anadolu’daki beytü’l mal, yave, Timar  benzer biçimde tezkireci ile ilgili bilgiler yer
            vb’den mevkuf olan kısımlara ait işlerin yü- almaktadır.
            rütüldüğü kalemdir.

                               41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48