Page 42 - Defterdar Dijital
P. 42

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Her defterdar, berat ve hükmün arkasına dirilerek kaydının yaptırıldığını da belirtmek
            kendi imzalarını koyarlar, sonra vezirlere gerekmektedir. Bu kalemde para hareke-
            verirler, onlar tarafından nişan-ı Hümâyun tini gerektiren işlem, bu kalemde tutulan
            ile ‘tuğra ile’ nişanlandıktan sonra kasaya adet-i ağnam ‘Koyun başına alınan vergi’
            konup, kâğıt eminine yollanır ve sahipleri defteridir. Sözü edilen defterleri bu kalem-
            oradan alırdı.              deki şakirtler, yani çıraklar yazdıktan sonra,
                                 suretini kayıt için ruznameye verirler, akçe
            Bu kalemdeki para hareketini gerektiren  olarak tahsilât hazineye girer ve defterlerini
            işlemlerin ayrıca Ruznamçe kalemine bil- de kendileri hıfzederlerdi.
            Mukataacı-i Sani Kalemi         Mevkufat Kalemi

            Bu ikinci Mukataat kaleminde madenlere Timarlarda oturan, askere gitmeyip, sefe-
            ilişkin defterlerin tutulduğu anlaşılmak- re katılmayan kimselerden, sipahiye veril-
            tadır. Bunlara ait eminler, amiller ve öteki meyerek hazineye alınan ‘mevkuf tutulan’
            hizmet sahiplerinin beratlarının, hükümle- bedelleri mevkufatçı toplardı. Bu toplanan
            riyle ilgili tezkirelerin hazırlandığı ve işlem- Timar gelirleri ile beytü’l mal, yani devlet
            lerin birinci Mukataa kalemindeki gibi yapıldı- mallarının kayıtları ve yave ‘Sahipsiz hay-
            ğı kalemdir.               vanlar’ kayıtları bu kalemde tutulurdu.

            Bu kalemde kendisine bağlı olan yerlerin
            adet-i ağnamına ait defterler de tutuluyor-
            du.            Varidat Kalemi
            Başdefterdarlığa ait Mukataattan hazineye
            teslim edilen gelirlerin kayıt olunduğu ka-
            lemdir. Ruznamçe-i Evvel ve Sani kalemle-
            rinde sözü edilen varidat kalemlerinden biri
            de burasıdır.            Kale Tezkiresi Kalemi

            Bütün Arabistan’da, Erzurum’da ve Rume-
            li’deki kalelerdeki görevlilerin beratları ve
            maaşlarının hükümleri buradan çıkardı.
            Hazırlanan tezkireler nişanlanıp, yani mü-
            hürlenip, kâğıt eminine verilir, orada resmi
            alınır, hüküm Kâtibleri beratları yazıp divid-
            dara ‘Defterdara belgeleri imzaya götüren
            kimse’ verirler, o da defterdara verirdi. Def-
            terdarlar, beratta kendilerine ait yeri imza-
            lardı. İlgili vezir padişah nişanını basar, be-
            rat kâğıt eminine gönderilir, beratın sahibi
            de oradan beratını alırdı.


                               40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47