Page 41 - Defterdar Dijital
P. 41

Defterdarlık         Rumeli Muhasebesi Kalemi

         Kanunnameye göre, bu muhasebe kaleminde, muhasebecisi’ muhasebeci cizyeyi fihrist edip,
         İstanbul ile Rumeli’de olan padişah ve vezir va- sene sonunda muhasebeyi oradan okumaktay-
         kıflarının hesapları ile bütün cizye defterlerinin dı.
         tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu kalemin amiri
         Muhasebeci-i Rumeli olarak adlandırılmakta- Cizye muhasebesinin bazı özelliklerinin olduğu
         dır.                     da bilinmektedir. Bu özelliklerine göre, gay-
                               ri Müslimlerin hanelerinden ve kişi başından
         Bütün cizye gelirlerinin kayıt edildiği bu mu- alınan cizyenin önce sayım işleri vardır, sonra
         hasebe kalemine, bu gelirlerin kayıt biçimi ka- geçen yılla kıyaslamalı tahakkuk işleri bulun-
         nunnamenin iki ayrı yerinde belirtilmektedir. maktadır, en sonunda da yine kıyaslanmalı ola-
         Bu açıklamalara göre, cizye gelirlerini haraç- rak tahsil işlemi yapılmaktadır. Defterler bu iş-
         çılar getirmektedirler. Muhasebeci rakamları lemleri kapsamakta olup, yukarıdaki anlatım da
         görür, eski muhasebe kayıtları ile karşılaştırır, bu kayıt işlemlerinin sonuncusunu, yani tahsil
         her yönden inceler, kendi şakirdlerine kayıt için ve- işlemlerinin kayıt aşamalarını göstermektedir.
         rir ve kayıt ettirirdi. Bu muhasebecinin, kalem
         içinde yer alan cizye muhasebecisi olduğu anlaşıl- Rumeli muhasebe kaleminde ayrıca, İstan-
         maktadır. Kaydının suretini Ruznameye göndere- bul’daki şehir emini, arpa emini ve matbah emi-
         rek, paranın hazineye alındığı da bilinmektedir.  nini defterlerinin de tutulduğu anlaşılmaktadır.
         Suret yeniden muhasebeciye gelmekte ‘Cizye         Anadolu Muhasebesi Kalemi           Muhasebe Kalemi

         Başındaki kişinin unvanı Muhasebeci-i Anado- Kapıkulu yaya ve atlı askerlerinin, matbah-ı
         lu’dur, yani Anadolu Muhasebecisidir. Anado- amire’nin, padişah ahırlarının maaş defter-
         lu’da padişah ve vezirlere ait vakıfların hesap- lerinin hazırlandığı yerdir. Bu kalem, üç ayda
         larının kayıt edildiği, Anadolu ve Rumeli’deki  bir hazırladığı defteri, hazinedeki ana defter ile
         beylerbeylerinin beratlarının tezkirelerinin ‘Ti- karşılaştırarak hazineden Ulûfe için çıkacak
         mar tezkireleri’ verildiği kalemdir.     akçe tutarını saptar, defter suretini Ruznâmeci-
                                lere verir, ücretler bundan sonra ödenirdi. Def-
         Anadolu’da Erzurum dışında kalan kalelere  terin kendisini bu kalem hıfzeder, yani saklardı.
         ödenen maaşların muhasebesi de burada tu-
         tulurdu.


         Başdefterdar’a Bağlı Olan Kalemler


         Mukataacı-i Evvel Kalemi

         Birinci Mukataa kalemidir. İbrail, Isakçı, Tulça, Ma- lerini verirdi. Ahkâm kâtiblerinin yazdıkları tez-
         çin, Akyolu gibi Rumeli’deki yerlerle Tuna neh- kireler, Mukataacının tashihinden geçer, bunla-
         rindeki iskelelerin ve ‘memleka’ların ‘gelir ge- ra ait miri resimler alındıktan sonra ya sahibinin
         tiren bölge işletmeleri’ defterlerinin tutulduğu eline teslim edilir ya da ahkâm kâtibi tarafından
         kalemdir. Ayrıca, Rumeli’ndeki emin, amil ve öteki dividdâra gönderilip o vasıta ile defterdara veri-
         hizmet sahiplerinin berat ve hükümlerin tezkire- lirdi.
                               39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46