Page 40 - Defterdar Dijital
P. 40

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu           Hazine-i Âmire Kalemleri

           ‘Hazine-i Amire’de cereyan eden bürokratik işlemler’


           Ruznamçe-i Evvel ve Ruznamçe-i Sani Kalemleri                Bu kalemlerden
                                                 yapılan ödemelerin ise,
                                                 padişah müteferrika-
           Bu kalemlerin başındaki kişilerin un- suretini vererek onların kendi defter- larına, çaşnigarlara,
           vanları Ruznamçe-i Evvel ve Ruznamçe-i Sani lerine kayıt yapmalarını sağlayacakları Ulûfe Kâtiblerine ya-
           idi. Yeni Birinci Ruznâmeci, İkinci Ruznâmeci belirtilmekte ve belgelerin hıfzedileceği,  pılan aylık ödemelerle
           günlük defter, defterci’ biçimindeydi. Bu ka- yani saklanacağı açıklanmaktadır. ilgili olduğu anlaşıl-
                                                 maktadır. Hazineden
           lemler, mutat’dan ve vakıflardan gelen  Buradaki açıklamalara göre, Mukataa- çıkan kumaş, kürk,
           gelirlerin her gün, günlük olarak kayıtla-                  altın ve gümüşün ikinci
                              cının her Mukataa ya da vakfın defterini Ruznamçecinin izni ile
           rının yapıldığı yerlerdir. ‘Hazine-i Amire’de  takip etmek için bir kayıt yaptığı, Ruz- yapılacağı da bu ka-
           olan Kâtiblerin Ahvâlin beyan eder’ adını ta- namçe’ye yani ‘günlük defter’e bütün  nunnamede yazılıdır.
           şıyan kanunnamede bu kalemlerdeki  gelirlerin günü gününe yazıldığı ve bu- Ruznamçe defterlerinin
           kayıt düzeni anlatılırken, Mukataa ve va- nun genel bir günlük defter olduğu bilin- gelir ve giderlerin giriş
           kıflardan gelen paraları önce makatacı- mektedir. Ayrıca, genel günlük deftere  ve çıkışları ile ilgili ol-
                                                 duğu anlaşılmaktadır.
           nın kendi defterine kayıt edeceği, sonra  yardımcı olmak açısından nasıl ayrıldığı Yıllık tutulan günlük
           kayıta esas olan belgeye görüşünü ya- belli olmayan, ancak gelirlerin izlendiği  defterin Nevruz ayı
           zarak belgeyi ruzname ‘günlük defter’ kale- yardımcı gelir defterlerinin de bulundu- başından öteki Nevruz
           mine vereceğini ifade etmektedir. Onların                  ayına kadar kayıtları
           da bunu defterlerine kayıt edeceklerini,  ğu anlaşılmaktadır. Parayı getirip teslim kapsadığını belirtmek
                              edene mukataacının makbuz verdiği de bi-
                                                 uygun olacaktır.
           ayrıca, bunların varidat kalemine belgenin                  Sonraki yüzyıldaki
                              linmektedir.              uygulamaların da
                                                 ortaya koyduğu üzere,
                                                 defterin iç denetim
                                                 görevini üstlendiği de
                                                 anlaşılmaktadır.

                               38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45