Page 39 - Defterdar Dijital
P. 39

Defterdarlık


                    Defterdarın ‘Kuyruklu İmzası’
                     Sadrıâzamın ‘Buyruldusu’ ve

                 Kalem Âmirlerinin Sunduğu ‘Tezkere’
            Mali bürokrasi açısından

            ise bunun anlamı açıktır:       arasında bir denge vardır. ‘Merkezileş-
            Timar rejimi sayesinde         me’ ise, bir kavram olarak, merkezi oto-
                               ritenin taşraya da gerçek anlamda ege-
            merkezdeki mali bürok-         men olması demektir.
            rasinin gündelik yükü         Osmanlı örneğine baktığımızda şu veriler Osmanlı Dev-
                                                   leti’nde zaman
            hafifletilir ve daha az per-      bu açıdan oldukça anlamlıdır: 16. yüzyılın  içinde yalnız mali
                               ortalarında Bâb-ı Defterî’de çalışan per-
            sonelle bürokratik çarkın       sonel sayısı 222’dir. 18. Yüzyıl sonlarında  bürokrasi değil genel
                                                   olarak bürokrasi bir
                               ise bu sayı 714’e ulaşacaktır. Bâb-ı Def-
            dönmesi sağlanır.           terî’de bu kadar kişinin görevli olduğu ta- büyüme göstermiştir.
                                                   Nitekim 18. yüzyılda
                               rihte Babıâli’de ki personel sayısı 155’tir.  merkezde devlet
            Osmanlı modelinde önemli bir kurum da  Findley’in de belirttiği gibi Bâb-ı Defterî,  işleri 1000–1500
                                                   memurla dönerken,
            eyaletlerdir. Bu eyaletlerin her birinin ken- merkezi devlet örgütünde her zaman en  imparatorluğun son
            dine göre özel statüleri ve zaman içindeki  geniş memur kitlesini barındıran bürok- çeyreğinde sayıları
            durumlarına ilişkin bazı özellikleri varsa  ratik kesim olmuştur ve Babıâli ile kıyas- 50.000 den başla-
            da, genel bir değerlendirmede, bunların  landığında mali işler diğerinin beş katı yarak 100.000’lere
                                                   çıkmıştır .
            mali ve idari açıdan özerk birimler olarak  memurla yürütülebilmiştir.
            düşünülmesi pek yanlış değildir. .
            Defterdarların ilgi alanı dendiğinde, akla
            hemen Hazine-i Âmire ve dolayısıyla nak-
            di kesim gelmektedir. Timar kesimi ile
            kıyaslandığında, bu nakdi kesimin Ma-
            liye’nin daha yakın ve derin bir ilgisine
            mazhar olduğu açıktır.

            Mukataaların câri olduğu bir mali sis-
            temde homojenlik ve üniterlikten söz
            etmek mümkün değildir. Böyle bir dü-
            zende, vergilerle mali bürokrasinin bağı
            iltizam ve emanet usulü çerçevesinde belir-
            lenir ki, bu sayede devlet yine daha az sa-
            yıda personelle mali işlerin yürütülmesi-
            ni sağlar.

            Maliye’de rutin ilgi ve ilişkilerden daha
            kapsayıcı ve derinine geçiş merkezdeki
            mali bürokrasinin genişlemesi ile müm-
            kün olabilecektir. Bir başka deyişle, dev-
            letin mali açıdan ilgi alanının genişle-
            mesi ve derinleşmesi ile merkezileşme                               37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44