Page 38 - Defterdar Dijital
P. 38

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            1790’lardan itibaren III. Selim’in    Gerçekten Timarlar, mali açıdan bakıldı-
            reformlarıyla birlikte, Osmanlı     ğında, taşradaki ‘vergi hâsılat paketleri’n-
            devlet teşkilâtının ve bu arada mali   den başka bir şey olmayıp, bu yönleriyle
                                 mali sistemin dışında düşünülmemesi ge-
            bürokrasisinin hızlı bir yenilenme    reken birimlerdir. Nitekim Timar rejiminin
            ve değişim sürecine girdiği de bir    dayanağını teşkil eden sayımlar ‘tahrir’ ve
            gerçektir. Nitekim bu dönemde      bunların sonuçlarını içeren Mufassal Tahrir
            yeni mali kurum ve memuriyetler     ve İcmal Defterleri, temelde vergiler ve do-
                                 laylı maaşlarla ilgili olay ve kayıtlar olma-
            ortaya çıkmış ve bürokratik meka-    larına rağmen, bunlar defterdarların doğ-
            nizmada bazı yeni usuller devreye    rudan ilgi alanına giren işler olmayıp, bu
            girmeye başlamıştır. Ama bir kısmı    gibi işler Defteri Hakanî bürosu da denen
            Bâb-ı Defterî’nin dışında, bir kısmı   Defterhane-i Âmire’ye verilmiştir. Üstelik
                                 sistemin işleyiş mekanizmalarına bakıldı-
            da Bâb-ı Defterî’nin yakınında ve    ğında, bir kere sayımlar bitip, dirlikler da-
            hatta içinde gerçekleşen bu hızlı    ğıtıldıktan sonra, devletin mali kaygılarının
            ve karmaşık değişim temposuna      ikinci plana itildiği ve bunun yerini idari ve
            rağmen, bir nokta özellikle dikkati   askeri kaygıların aldığı dikkati çeker.
            çekmektedir: Bâb-ı Defterî 'nin
            18.yüzyıldan devralınan iskeleti
            19. yüzyılda hâlâ ayaktadır.


            Bâb-ı Defterî’nin bu önemi önce işlevinden,
            sonra da bu işlevin yerine getirilmesiyle
            görevli personelin sayısından kaynaklan-
            maktaydı. Gerçekten Bâb-ı Defterî, devlet
            bürokrasisi içerisinde her zaman en fazla
            personel istihdam eden kurum olmuştur.
            İşlevsel önem açısından ise şu hususların
            hatırlanması yeterlidir; hemen her devlette
            olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nde de ‘mali
            yapıya’ ilişkin faaliyetler diğer tüm etkin-
            liklerden daha önemli ve öncelikli bir yere
            sahipti.
            Devletin varoluşunun ve devamlılığının bir
            gereği olan bu ilgi ve etkinlikler, doğal ola-
            rak, devlet bürokrasisinde Maliyeyi ayrıca-
            lıklı bir yere oturtuyordu.

            Zaten, Osmanlı mali örgüt ve bürokrasisine
            şöyle bir göz atıldığında, erken yıllardan iti-
            baren, ekonomi ve toplumdaki birçok şeyin
            Maliyenin ilgi alanı içinde kaldığını tespit et-
            mek kolaydır.

            Osmanlı klasik döneminde Maliye’nin ‘kap-
            sayıcı’ ama yeknesak özelliğinin gösterge-
            lerinden biri, Timar sistemidir.
                               36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43