Page 37 - Defterdar Dijital
P. 37

Defterdarlık        Tanzimat Öncesi Merkez Teşkilâtı ve Kalemler ‘Devlet Daireleri’


       Osmanlı Devleti’nin merkezi malî teşki- ise ‘halife’ ‘ketebe’ ve ‘şagird’ ler yer alır. Her
       latı denildiğinde akla gelen kurum ‘Bâb-ı Kalemin bir ‘kisedâr’ ı vardır. ‘Odacılar’ ise
       Defterî’ yani Defterdarlıktır.     bugün de olduğu gibi yardımcı personeli
                           oluştururlar.             Osmanlı bürokrasisinde
       Bâb-ı Defterî’nin amiri defterdardır. Bâb-ı                  genel uygulama olarak;
       Defterî ‘Defterdar Kapısı’ mali işlerle ilgili Kalem personelinin ‘ketebe’nin temel  Kalem personeli kural
       bürolar topluluğunu ifade eder. Bu bü- görevi; kendi bürosuyla ilgili belli tipteki  olarak devletten nakit
       roların temel işlevi merkezdeki devlet defterleri tutmak, yazışmaları yürütmek  maaş almaz ve gördükleri
                                               işler karşılığında alagel-
       hazinesinin ‘Hazine-i Âmire’ gelir-gider he- ve sorulduğunda bilgi vermek şeklinde  dikleri ‘harç ve kalemiyye’
       saplarını tutmak ve mali konulara ilişkin özetlenebilir.           adlı gelirlerle geçinirlerdi.
       çeşitli yazışmaları yürütmektir. Sonuç                   Bunların miktarı, oranı ve
       olarak, Bâb-ı Defterî’nin işlevi devletin  Arşivlerimizde bu gibi ayrıntıları işlemeye  paylaşım esasları ‘Kalem
                                               Harç Nizamnameleri’
       yıllık gider ve gelirlerinin defterleştiril- elverişli çok çeşitli malzeme bulunmak- ile belirlenirdi. Böyle bir
       mesi ‘yazılı hale getirilmesi’dir.   tadır. Bunlar içerisinde özellikle ‘Kalem  uygulamada, memurların
                           harç Nizamnameleri’ birinci derecede önem  gelir düzeyini etkileyen
       Bâb-ı Defterî’de çalışanlar maliye memur- taşımaktadır.            en önemli unsur Kalemin
       ları ‘Kâtibler’ zümresini oluştururlar. Bu                 faaliyet hacmi olurdu.
       memurlar, çeşitli bürolara yani Kalemlere Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi; Kalemler  Dolayısıyla, böyle bir
       ayrılmış durumdadır.          Bâb-ı Defterî’nin temelini oluştururlar.  ücret sisteminde memurlar
                           Bu kemikleşmiş yapının zaman içerisin- arasında büyük gelir
       Her Kalemin iş hacmi, önemi ve dolayı- deki değişimi yavaş olmuştur. Tanzimat’a  farklılıklarının doğmasını
       sıyla Kâtib adedi diğerinden farklıdır. Her  kadar bu yapı aynen devam etmiştir de  önlemek için, Kalemler-
       Kalemin başında bir ‘Efendi’ ve bunun al- diyebiliriz.            deki memur sayısı ile iş
                                               hacmi arasındaki dengeler
       tında bir ‘hace’ bulunur. Onların emrinde                   dikkatle izlenirdi.


                               35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42