Page 36 - Defterdar Dijital
P. 36

Merkez Malî Bürokrasi ve Örgütsel Yapısı                  Osmanlı Devletinin gelişme döneminde defterdarlıkların
                  örgütsel yapısı ile ilgili bilgiler daha çok 16. yüzyılda
                  belirgin haldedir. Bu nedenle konunun incelenmesinde

                  bu yüzyılın ele alınması gerekmektedir.


                  16. Yüzyılda defterdarlıkların örgütsel Devletlerin Bürokratik teşkilatlanmaları-
                  yapısını Uzunçarşılı ve Halaçoğlu incele- nı araştırma konusu yapan bilim adam-
                  miştir. Ayrıca, Prof. Dr. Mübahat S. Kü- ları; genel bürokrasi içinde en önemli ve
                  tükoğlu, Kanuni’nin son zamanlarında ağırlıklı kesimi mali bürokrasinin oluş-
         İktidar karşısında sair  yürürlüğe giren Maliye Teşkilatı Kanun- turduğunu söylerler.
        güç odaklarının ortaya  namesini ve 1539 yılında veziri azam ola-
         çıkması ve palazlan- rak görev yapan Lütfi Paşa’nın bu konuda  Her şeyden önce, herhangi bir devletin
        ması, önce bürokraside  geniş bilgi veren Asafnamesini yayınla- mali politika uygulamaları devletin genel
           kendini gösterir.                  örgütlenme biçiminden ve mali kurumla-
                  mıştır.
         Böyle hallerde iktidar                  rından ayrı düşünülemez.
         tarafından gösterilen  Kanuni Sultan Süleyman zamanında ya-
         ilk refleks statükonun  yınlanan ve merkezi mali örgütlenme- Ekonomik, sosyolojik ve teknolojik şartla-
        korunması şeklindedir.                   rın veri kabul edildiği bir toplum düzenin-
         Ancak, bu geçicidir ve  nin içeriğini en kapsamlı olarak belirten  de, gerçekte uygulanan mali politikaların
         bir süre sonra iktidarın  Maliye Teşkilatı Kanunnamesinde, mali
         kaynağını oluşturan  örgütlenme dört bölümde ele alınmıştır.  çapını o konudaki bürokrasinin düzeyi
         yeni güçlerin talep ve  Mali örgütlenmenin bu dört bölümü ve  belirler.
        tercihleri doğrultusunda
          bürokrasi yeniden  her bölümün içeriği üzerinde aşağıda du-
         biçimlenmeye başlar. rulmuştur.
                               34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41