Page 35 - Defterdar Dijital
P. 35

Defterdarlık

             Bâb-ı Defterî Merkezi Yönetimin


                      Malî Örgütlenmesi            Merkezi Yönetimin Mali Örgütü olarak, 16. yüzyılın başlarında bir
            Başdefterdar bir de Anadolu Defterdarı olduğu, Başdefterdar’ın Ru-
           meli Defterdarlığını da üstlendiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim’in
            Anadolu ve Suriye seferinden sonra, bir defterdarlığın daha kurul-
            duğu ve bu defterdarın Halep’te oturduğu görülmektedir. Yüzyılın
           ortasında, Rumeli ve Anadolu defterdarlıklarından alınan kimi işlerin
            İstanbul Mukataatı ile birlikte, devlet merkezinde Şıkk-ı Sani adı ile
           kurulan defterdarlığa devredildiği bilinmektedir. Başdefterdar’ın tüm
                   mali örgütün başı olduğu anlaşılmaktadır.

            Defterdarlar’ın, mali işlerle ilgili yakınma- diği görülmektedir. Başdefterdar’ın mali
            ları Defterdar kapısında kurulan Divânda tayinlerde kuyruklu imzası ile “buyuruldu”
            dinlemek, gerektiğinde tuğralı ahkâm ver- yazması, üst kenarının da Sadrıâzamın
            mek gibi yetkileri vardı. Defterdarlar kendi buyruldusuyla onaylanması geleneği vardı.
            dairelerinden çıkan evrakın arkasını im- Ancak, bu uygulamaya 16. yüzyılda rastlan-
            zalarlardı. Maliye hükümleri ve kuyruklu mamaktadır.
            imza koyma, yani tuğralı ahkâm yetkisinin  Merkezi yönetimde, mali konuların salı
            17. yüzyıl ortalarında Başdefterdar’a veril- günleri yapılan Divân toplantılarında gö-
                                 rüşüldüğü, bu görüşmelerde, defterdarın
                                 padişah huzurunda okuyarak yerine geti-
                                 receği bir görev için veziri azam ile görü-
                                 şüp onayını alması gerektiğini de belirtmek
                                 gerekmektedir.
                                 16. Yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarında
                                 Başdefterdar’ın bütün mali işlerde ağırlığı-
                                 nı koyduğu, mali yönetimde raporlama dü-
                                 zeninin oluşturulduğu, Başdefterdar’ın her
                                 akşam hazine işlemlerine ait raporları alıp
                                 incelediği, iki-üç günde bir Sadrıazâm’a
                                 bilgi sunduğu anlaşılmaktadır. Hazineden
                                 yapılan ödemelere ait tezkirenin üzerinde
                                 ilgili defterdarın mühürü, Sadrıazâm’ın sah
                                 ve buyruldusu yazılı olurdu.

                                 Hazinenin en önemli çıktısı üç ayda bir
                                 yapılan Kapıkulu ocaklarının ücretleri idi.
                                 Başdefterdar ve Sadrıazâm için bu paranın
                                 tedariki önemli bir sorun olurdu.


                               33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40