Page 34 - Defterdar Dijital
P. 34

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Ve anın kadri Rumeli beğlerbeğliği ile bera- larıma müfevvazdır ‘Havale edilmiştir’. An-
            berdir. Ve cümle mal defterdarları malımın ların hüddâmıdır ‘Hizmetçileridir’.
            vekilleridir. Kabz u bastı anlara müfevvaz- 24. Ve ulûfeli müteferrika çaşnigirlerden-
            dır. Ve cümle küttâbın azl ü nasbi anlara  mukaddemdir. Çaşnigirlerden sonra Timar
            müfevvazdır.
                                 müteferrikasına. Anlardan aşağı çavuşlar-
            Ve cümle umûr-ı saltanatı Veziriâzam, sair dır. Çavuşlar ile kâtibler kangısı eski ise
            vüzerâ ile ve defterdarlarım ile müşavere ana itibar olunur. Ve çavuş ve kâtib Timarı
            edeler. Anlardan gayrı kimesne vâkıf serbesttir.
            olmaya.
                                 Ve Ulûfe müteferrikalarının yolu Timar
            20. Ve tuğrây-ı şerifim ile ahkâm buyrul- defterdarlığıdır. Timar defterdarının yolu
            mak üç canibe müfevvazdır: Umûr-ı âleme defter kethüdalığıdır. Ve Rumeli’nin defter
            müteallik ahkâm umûma Veziriâzam buyu-  kethüdası riâyet olundukda mal defterdarı
            ruldusu ile yazıla. Ve malıma müteallik olan olmak caizdir.
            ahkâmı defterdarlarım buyuruldusu ile ya- Ve reis kâtiblerinin yolu hazine kâtibi olub
            zalar. Ve şer-i şerîf üzere deâvî hükmünü  Mukataacı ve muhasebeci olmak kanu-
            kâdîaskerlerin buyuruldusu ile yazalar. Ve  numdur..
            başdefterdârlarım dahi umurunu veziriâ-
            zam ile müşavere edeler. Umûr-ı mahfiy- 25. Ve sahn mollaları makam-ı mevleviyet-
            yeyi vezirisânî dahi duymaya.      tedir. Anlar cümle sancak beğlerine tasad-
                                 dur ederler. Ve dâhil müderrisi dahi ma-
            21. Ve evlâdımdan vefat edenlerin mevtine  kam-ı mevleviyettedir. Ve hâriç ve dâhil ve
            vüzerâm ve kâdîaskerlerim ve defterdarla- sahn ellişer akçe ile olur.
            rım hâzır olalar.
                                 Anlar cümle sancak beğlerine hâriç
            22. Ve mal defterdarları başdefterdâr ol-
            mak yollarıdır. Ve defterdarlığa üç payeden  müderrisi dahi makam-ı mevleviyet ile
            çıkalar: evvelâ defter emîni ve şehr emmi  olur. Hâliyâ bina eyledüğüm medâris-i
            defterdar olmak kanunumdur. Ve üçyüz  Sarından beşyüz akçe ve Ayasofya
            akçe kadı dahi defterdar olmak kanunum- Medresesidir.
            dur. Ve üçyüz akçe kadı dahi beş-yüz akçe  Ve ibtidâ dânişmend, ba’dehû mülâzım
            kadı mertebesindedir. Ve hâlâ üçyüz akçe  olur. Sonra yirmi akçe medreseye, an-
            kadı bir kimesne vardır. Üçyüze vardıktan  dan yirmibeş, andan otuz, andan otuz-
            sonra mal defterdarı olmak kanunumdur.
            Ve reisülküttâb dahi riâyet olunursa defter- beş, andan kırk, andan kırkbeş, andan
            dar olmak kanunumdur.          elli akçeye vâsıl olur. Elli akçe müderris
                                 cümle ağaların üstüne oturur. Sahn’a
            23. Ve merâtibde defter emîni, anun altına  vardıktan sonra beşyüz akçe kadı olub,
            şehr emîni, anın altına reissülküttâb otu- andan kâdıasker olurlar.
            rurlar.
                                 Dârü’s-Saltanat’ım kadısı beğlerbeğiler
            Ve şehr emîni yüzyirmi akçe Ulûfeye muta-
            sarrıf olur.               ile beraberdir.

            Küttâb merâtibinde reisülküttâb, anın altı- Sair yüzelli akçe kadılar, defter kethü-
            na yeniçeri kâtibi, anun altına rûznâmeci,  dalarının ve alay beğlerinin üstüne otu-
            anun altına sipahiler kâtibi, anun altına mu- rurlar. Amma ki ikiyüzbin akçe sancak
            kabeleci ve Mukataacı, anun altına tezkire- dahi olursa altına otururlar. Mansıbı
            ci, anun altına reis kâtibleri oturur.  ücyüze varmayınca mal defterdarlığına

            Yukarıda mezkûr olan küttâb hâce maka-  müstahak olmaz. Ve dâhil mollalarına
            mındadır. Anlar Divân’a uzun yenli üst kaf- dahi mal defterdarlığı ve nişancılık ve-
            tanı ile geleler. Reis kâtibleri neferdir ve bu  rilmek sahn müderrislerine dahi kanu-
            zikr olunan küttâbın azl ü nasbi defterdar- numdur.


                               32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39