Page 33 - Defterdar Dijital
P. 33

Defterdarlık


                                          dîaskerler başka yer-
                                          ler. Ve mal defterdar
                                          larının ve beğlik ile
                                          nişancıdan Vezir dahi
                                          defaten olmak yol-
                                          dur ve kanunumdur.
                                          Veziriâzam önünden
                                          kalkan ta’âm çavuş-
                                          başına  yoldaşlarıyla
                                          verilsün. Ve olbir vü-
                                          zerâ önünden kalkan
                                          ta’âm  reisülküttâba
                                          neferâtiyle  verilsün.
                                          Ve kâdîaskerler önün-
                                          den kalkan ta’âm ka-
                                          pucılar  kethüdasına
                                          verilsin.
                                          18. Çavuşbaşı ve rei-
                                          sülküttâb ve kapucılar
                                          kethüdası hizmetkâr-
                                          lardır. Divânda otur-
                                          mazlar. Ve ağalardan
                                          mîri âlem ve kapu-
                                          cıbaşı gelmek lâzım
                                          gelse anlar dahi otur-
                                          mazlar. Ve bir masla-
                                          hat içün ma’zûl beğ-
                                          lerbeğiler girse veya
                                          ma’zûl beğler girse,
                                          ma’zûl beğlerbeğiler
                                          vüzerâ altına nişancı
                                altına ve ma’zûl beğler defterdarlar altına
            15. Ve nişancılık, dâhil ve sahn müderrisle- oturalar. Ma’zûl beğlerbeğiler eğer yoluy-
            rinin yoludur. Mal defterdarlığından nişancı  la mansıplardan gelmiş mal defterdarlı-
            olsa evvel beğlerbeğilik hükmü ile olur ve  ğından veyahut özengi ağalığından olmuş
            reisülküttâb nişancı olsa sancak hükmü ile  beğlerbeği ise oturalar. Ve hizmetkârları-
            olur.                  na mücevveze giydirmek vüzerânın ve kâ-
            16. Ve mal defterdarları sancak kabul etse  dîaskerlerin ve defterdarların yoludur. Ve
            dörtyüzellibin akçe ile verilir. Ve yeniçe- beğlerbeğiler ve sancak beğiler üsküfleri
            ri ağasına vesair özengi ağalarına dörtyüz  yürütmektir. Ve selâm çavuşu vüzerâya ve
            otuzbin akçe ile verilür. Ve dörtyüz binden  defterdarlara tayin olunmak gerekdir. Ve
            eksikli sancak beği beğlerbeği olmaz. Ve  tuğrây-ı şerîfı her Vezir çeküb nişancıya
            Âsitânem’den Dârü’s-saâdetim ağaları  yardım etmek kanunumdur.
            sancağa çıksa dörtyüzbin ile çıkar.   19. Ve başdefterdâr cümle malımın nâzırı
            17. Ve Divân-ı Hümâyûnumda taamda,  olub, umûr-ı âlem ana müfevvazdır. Anın
            Vezir-i a’zam ile başdefterdâr yer ve sâir  izni olmadan bir akçe ne dâhil ve ne hâric-i
            vüzerâ ile defterdarlar ve nişancı yer ve kâ- hazîne ola.

                               31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38