Page 32 - Defterdar Dijital
P. 32

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                Fâtih Devri Kanunnâmelerinden
            1. Bilgil ki, evvelâ vüzera ve ümeranın otururlar ve ol bir canibe nişancı oturur.
            başı Veziriâzamdır. Cümlenin ulusudur. 7. Ve nişancının mertebesi, eğer vezâret
            Cümle umurun vekil-i mutlakıdır. Ve veya  beğlerbeğilik  ise  defterdarlara
            malımın vekili defterdarımdır. Veziriâzam tasaddur eder. Ve eğer sancak ile nişancı
            cümleye nazırdır ve oturmada ve durmada ise defterdarlardan aşağa oturur, Elkabı
            ve mertebede Veziriâzam cümleden defterdârlar elkabıdır ve mertebesi anlar
            mukaddemdir.               mertebesidir.
            2. Ve Şeyhülislâm ulemanın reisidir. Ve 8. Ve Mal defterdarlarım şâhzâde lalalarının
            muallim-i Sultan dahi kezalik serdar-ı üstüne otururlar.
            ulemadır. Veziriâzam anları riâyeten üstüne  9. Ve hil’at ve kışlık ve yazlık ve ekmekde
            almak lâzım ve münâsibdir. Amma müftî  vüzerâ ve kâdîaskerler ve defterdâr beraber
            ve hoca sair vüzeradan bir nice tabaka  gibidirler.
            yukarıdır ve tasaddur dahi ederler.
                                 10. Ve suffa-i Divân-ı Âlîde oturmak
            3. Ve bir cemiyet-i âlî ve bir mecma-ı ahâli  beğlerbeğilerin yoludur ve beğlerbeğiler
            olsa ehl-i divâna âherden âdem karışmasın.  vüzerâ altına, defterdarlar kâdîaskerler
            Evvelâ vüzerâ, anlardan sonra kadîaskerler,  altına otururlar. Sancak beğleri taşrada
            andan sonra defterdarlar ve anlardan aşağı  otururlar.
            yeniçeri ağası ve sair özengi ağaları, mîr-i
            âlem ve kapucıbaşı ve mîrahur oturur   11.  Ve  cümle  mal  defterdarlarım
                                 gerek Âsitânemde ve gerek memâlik-i
            4. Mal defterdarlarım Âsitâne-i Saâdet’imde  mahrûsamda  olalar,  mertebede,
            olan ağalarımdan yukarudurlar ve yukarı  oturmakda ve elkabda beraberdirler.
            otururlar. Ve cümle sancak beğlerinden
            yukarudur ve yukaru otururlar. Altı kere 12. Ve beğlerbeğiler, vüzerâdan bir tabaka
            yüzbin akçelik beğ dahi anlardan yukaru aşağıdır ve taht kadılarına tasaddur
            otururlar ve beğler defterdarların ‘Rumeli ederler. Ve İstanbul kadısından gayrisi
            ve Anadolu Defterdarı’ altına otururlar. defterdarlarımdan aşağı otururlar.
            5. Ve ağalardan yeniçeri ağası sair ağaların 13. Ve bizzat rikâb-ı hümâyûnuma sâhib-i
            büyüğüdür. Baş yeniçeri ağası, anın altına arz olanlar vüzerâm ve kâdiaskerlerim
            mîr-i âlem, anın altına kapucıbaşı, anın ve defterdarlarım ve yeniçeri ağası ve
            altına mîrahur, hâlâ mîrahur Devlet-i iç halkından kapu ağası ve odabaşı ve
            Pâdişahîde iki olmuştur. Mîrahur-ı sânî hazinedarbaşı ve kilercibaşı ve Saray-ı
            altına çakırcıbaşı, anın altına çaşnigîrbaşı, Âmire’min ağası sahib-i arzdır. Amma
            anın altına sipahi oğlanları ağası, altına kapuağası olan ihtiyar başdır. Ekseriya
            Silâhdârlar ağası, altına sair bölük ağaları, odabaşı ve kapuağası arz etmek gerektir. Ve
            anların altına çavuşbaşı, anın altına nâme ile arz etmek cümle beğlerbeğilerin
            kapucılar kethüdası, anın altına cebecibaşı, ve ümerânın ve kuzâtın yoludur. Bizzat arz
            anın altına helvacıbaşı ve anın altına etmek mertebesi âlidir.
            topçubaşı oturur.            14. Ve beğlerbeğilik dört kimesnenin
            6. Ve Divân-ı Hümâyûnumda sadrda yoludur. Mal defterdarlarımın ve beğlik ile
            oturmak vüzerâmın ve kâdîaskerlerin ve nişancı olanın ve beşyüz akçe kadıların ve
            defterdarların ve nişancıların yoludur. dörtyüz bin akçeye varmış sancak beğlerinin
            Evvelâ  vüzerâ  oturub,  bir  canibe yoludur. Ve sancak beğleri cümle ağaların
            kâdîaskerler, anların altına defterdarlar üstüne otururlar.

                               30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37