Page 29 - Defterdar Dijital
P. 29

Defterdarlık

           DİPNOTLAR               1-Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadî Yapısı”,  16-Bilgin Aydın, Rıfat Günalan, “XVI. Yüzyılda  35- Mehmed Zeki Pakalın, “Teşkîlât-ı Atîkada
               Osmanlı Devleti Tarihi, c. 2, Editör: Ekmeleddin  Osmanlı Eyalet Defterdarlıklarının Ortaya Çıkışı ve  Defterdar”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası,
               İhsanoğlu, Feza Gazetecilik A.Ş., İstanbul 1999,  Gelişimi”, Osmanlı Araştırmaları XXX, İstanbul 2007,  XVI/93, 1926, s. 243-244.
               s. 513.           s. 67.           36- Yuvalı, “İlhanlı Tesirleri”, s. 253; Kütükoğlu,
               2-Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve  17-Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli: Bir  “Defterdar”, s. 95; Zekeriya Bülbül, Osmanlı
               Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, 3. Baskı, c.  Osmanlı Aydın ve Bürokratı, Çeviren: Ayla Ortaç,  Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Nobel Yayın
               1, İstanbul 1983, s. 411; Ahmet Tabakoğlu, Gerileme  Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996, s. 321;  Dağıtım, 3. Baskı, Ankara 2009, s. 89; Uzunçarşılı,
               Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh  Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 327. Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 331.
               Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 1985, s. 40; İsmail Hakkı  18- Arap ve Acem defterdarlıklarından ayrılan  37-Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95-96.
               Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye  eyalet defterdarlıkları hakkında Uzunçarşılı (Merkez  38- Özcan, “Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi”, s. 49.
               Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984,  ve Bahriye Teşkilatı, s. 327.) ve Kütükoğlu’nun  39- Abdülkadir Özcan, “Defterdar Sarı Mehmed
               s. 325.           (Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95) vermiş olduğu tarih  Paşa”, DİA, c. 9, İstanbul 1994, s. 98-99.
               3-Mübahat Kütükoğlu, “Defterdar”, DİA, c. 9,  ve ayrılma sıralarından farklı olarak ulaşılan yeni bilgiler  40- Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesâyihu’l-vüzerâ
               İstanbul 1994, s. 94; İsmail Hakkı Uzunçarşılı,  için Bkz. Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 31 vd. ve’l-ümerâ, Çev: Hüseyin Ragıp Uğural, Türk Tarih
               Osmanlı Devlet Teşkilâtına Medhal, Türk Tarih  19- Halaçoğlu, Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 64;  Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s. 50 vd.
               Kurumu Basımevi, Ankara 1984, s. 42, s. 95. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli, s. 322. 41- Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 338.
               4-Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadî Yapısı”, s. 513-519. 20- Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 330;  42- Feridun Emecen, “Başbâki Kulu”, DİA, c. 5,
               5-Bkz. Abdülkadir Yuvalı, “Osmanlı Müesseseleri  Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 34; Halaçoğlu,  İstanbul 1992, s. 126-127; Ahmed Akgündüz, Arşiv
               Üzerindeki İlhanlı Tesirleri”, Erciyes Üniversitesi  Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 64; Özcan, “Fatih’in  Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayın İşleri
               Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, S. 6, 1995, s.  Teşkilât Kanunnâmesi”, s. 37; Fleischer, Tarihçi  Müdürlüğü, Ankara 1997, s. 22; Bülbül, “Osmanlı
               249 vd.           Mustafa Âli, s. 324; Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 96. Muhasebe Sistemi”, s. 168; Uzunçarşılı, Merkez ve
               6-Rıfat  Günalan,  Osmanlı  İmparatorluğunda  21- Yaşar Bülbül, “Klasik Dönem Osmanlı Muhasebe  Bahriye Teşkilatı, s. 333-334.
               Defterdarlık Teşkilatı ve Bürokrasisi: XVI. Yüzyıl  Sistemi”, Divan, 1999/1, s. 162. 43- Akgündüz, Sayıştay Tarihi, s. 30; Uzunçarşılı,
               Maliye Ahkâm Defterleri, Kayıhan Yayınları, İstanbul  22- Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 35; Tuna  Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 333-334.
               2010, s. 18.         Defterdarlığının görev bölgesinin Özü eyaleti içinde  44- Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 333-
               7- Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95; Yusuf Halaçoğlu,  bulunduğu ve bu makama 1633-35’te tayin yapıldığı  334; Bülbül, “Osmanlı Muhasebe Sistemi”, s. 168.
               XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı  görülmektedir. Bu tarihte Özü eyaletinin sancakları  45- Pakalın, Tarih Deyimleri Sözlüğü, c. 2, s. 578-
               ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara  ise Silistre, Niğbolu, Çirmen, Vidin, Kırk Kilise  579; Güvemli, Muhasebe Tarihi, s. 100.
               1991, s. 62; Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 18-19. (Kırklareli) ve Vize’dir. Bkz. Baki Çakır, Osmanlı  46- Pakalın, Tarih Deyimleri Sözlüğü, c. 3, s. 491.
               8- İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi  Mukataa Sistemi (XVI-XVIII. Yüzyıl), Kitabevi  47- Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 79; Kütükoğlu,
               Kronolojisi: Osmanlı Devlet Erkânı, c. 5, Türkiye  Yayınları, İstanbul 2003, s. 14. “Defterdar”, s. 96.
               Yayınevi, İstanbul 1971, s. 239. 23- Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95.
               9- Pakalın, Tarih Deyimleri Sözlüğü, s. 413-414. 24- Mehmet Demirtaş, “Osmanlı Maliye Teşkilatı”,  48-Memleha: Arapça, tuz hasıl olan, tuz çıkan yer
               10- Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.  Osmanlı Teşkilat Tarihi, Editör: Tufan Gündüz,  anlamındadır. Bkz. Pakalın, Tarih Deyimleri Sözlüğü,
                                           c. 2, s. 474.
               325-326; Mehmed Zeki Pakalın, “Teşkîlât-ı Atîkada  Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 219. 49- Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 83 vd; Güvemli,
               Defterdar”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, XVI/91  25- Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95. Muhasebe Tarihi, s. 101 vd; Uzunçarşılı, Merkez ve
               (1926), s. 97; Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95. 26- M. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin
               11- Halaçoğlu, Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 63;  Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ötüken Neşriyat,  Bahriye Teşkilatı, s. 340-341.
               Abdülkadir Özcan, “Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi  İstanbul 1981, s. 65. 50- Bu kısımda 18. Yüzyıl ortalarında ve sonlarında
               ve Nizam-ı Âlem İçin Kardeş Katli Meselesi”, İstanbul  27- Özcan, “Fatih’in Teşkilât Kanunnâmesi”, s. 30,  Defterdarlık yapısındaki genişleme ile birlikte ortaya
                                           çıkan yeni kalemlerin yalnızca isimleri Uzunçarşılı’dan
               Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (Mart  36; Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95.
               1980/81),          28- Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 328;  özetlenerek verilmiştir. Söz konusu kalemlerin görev
                                           yapıları ve çalışma şekilleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için
               İstanbul 1982, Sayı: 33, s. 30 vd. Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 96.
               12- İsmail Hami Danişmend, Defterdarlıkların ikiye  29- Yük: Yüz bin akçeye verilen isim. Bkz. Midhat  Bkz. Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 346
                                           vd; Ayrıca Uzunçarşılı 18. yüzyılın son yarısında ve III.
               ayrıldığı devir olarak II. Bayezid dönemi üzerinde  Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun Kitabevi, 2.  Selim zamanında defterdar kapısında yediyüzden fazla
               durmuş ve bunu kuvvetli bir rivayete dayandırdığını  Baskı, İstanbul 1986, s. 371. memur çalıştığını belirtmektedir ki bu durum 16. yüzyıl
               ifade etmiş; ancak rivayetinin kaynağını vermemiştir.  30- Oktay Güvemli, Türk Devletleri Muhasebe  ortalarıyla 18. yüzyıl sonlarında maliye kalemlerindeki
               Bkz. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi, s. 239; Aynı  Tarihi: Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar, c.  hareketi ortaya koymaktadır. Bkz. Uzunçarşılı, Merkez
               konuda D’Ohsson da ikinci defterdarlığın II. Bayezid  2, Avcıol Yayınları, İstanbul 1998, s. 99; Uzunçarşılı,  ve Bahriye Teşkilatı, s. 337.
               zamanında ihdas edildiğini beyan etmiştir. Bkz.  Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 326-328; Kütükoğlu,  51- Bülbül, “Osmanlı Muhasebe Sistemi”, s. 165-166.
               Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 327. Bu  “Defterdar”, s. 96.
               durumda Danişmend’in rivayetinde D’Ohsson’u esas  31- Kıst: Taksite bağlanmış borcun verilen kısmı. Bkz.  52- Bunların haricinde Maliye ahkâm defterleri de
               aldığı tahmin edilebilir.  Sertoğlu, Tarih Lûgatı, s. 186. başdefterdarlara verilen yetkiler neticesinde maliye ile
               13- Halaçoğlu, Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s.  32- Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 326,  ilgili konularda defterdarların, padişah adına verdikleri
               63. Defterdarlıkların Fatih devrinde ikiye ayrıldığını  333; Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95. hükümleri ihtiva etmektedir. Defterdarlar tarafından
                                           yazılan hükümlerin toplandığı defterler Ahkâm-ı
               kanıtlayan bir diğer bilgi için Bkz. Tursun Bey, Târîh-i  33- Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî  Maliye olarak adlandırılırdı. Bkz. Günalan, Defterdarlık
               Ebü’l-Feth, Haz: Mertol Tulum, Baha Matbaası,  Tarihi, 2. Baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul 1979, c. 2, s.  Teşkilatı, s. 101.
               İstanbul 1977, s. xvii.   78; Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli, s. 323; Kütükoğlu,  53- Bülbül, “Osmanlı Muhasebe Sistemi”, s. 173;
               14- Günalan, Defterdarlık Teşkilatı, s. 28. “Defterdar”, s. 95. Erhan Afyoncu, “Rûznâmçe”, DİA, c. 35, İstanbul
               15- Kütükoğlu, “Defterdar”, s. 95; Danişmend,  34- Başdefterdarın ordu ile sefere iştiraki halinde  2008, s. 277.
               İzahlı Osmanlı Tarihi, s. 239. Başdefterdara, “Taşra  Anadolu defterdarı ona vekâlet eder, Şıkk-ı Sânî
               defterdarı”, “Defterdar-ı Evvel”, “Defterdar-ı Şıkk-ı  Defterdarı ise yanında bulunurdu. Bkz. Kütükoğlu,
               Evvel” de denildiği bilgisi için Bkz. Ziya Karamursal,  “Defterdar”, s. 95.
               Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, Türk Tarihi
               Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s. 152.


                               27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34