Page 28 - Defterdar Dijital
P. 28

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu            Şakirt, loncada olduğu gibi, bir imtihanı geçtikten
            ve ustaların onayını aldıktan sonra kâtip olmaktay-
            dı. Bunu müteakip onun adı mülazımlar (adaylar)
            defterine girilmekteydi. Her büroda sabit sayıda
            kâtip vardı. Bir kâtip öldüğünde münasipse oğlu;
            aksi halde mülazımların biri onun yerini alırdı. Se-
            çim için en önemli şart meslekî kapasitenin büro-
            nun kıdemli kâtiplerine ispatlanmasıydı. Şakirtler
            iyice ustalaşana kadar yazı yazdırılmaz, defter ve
            evrakları getirip götürme işlerini yaparlardı. 51
            Osmanlı Devleti’nin hazinesinden sorum-
            lu olan defterdarın gelir ve gideri kontrol
            etmek (ruznamçe) ve beyan etmek (bütçe)
            üzere farklı defterler kullandığı görülmek-
              52
            tedir. Bunlardan ruznamçe defterleri, tah-
            rir defterleriyle birlikte Osmanlı muhasebe
            sisteminin temelini oluştururlar. Resmî bir
            defter türü olarak rûznâmçe, mukataattan,
            mevkufattan ve cizyeden hâsıl olan gelirle-
            rin, yapılan mevacip ve sair harcamaların
            her gün olmasa bile düzenli olarak kayıtla-
            rının yapıldığı defterlerdir.

            Hazineye giren para, kumaş ve hazineden
            çıkan altın, gümüş ile kürk, kumaş vesaire-
            nin işlemi mutlak surette burada yapılırdı.
            Her vergiden sorumlu büro, fonların tevdiini
            kendi defterine kaydettikten sonra defter
            kaydının bir suretini çıkarmakta ve ruznam-
            çe kalemine vermekteydi. Ruznamçe ismini
            taşıyan çok defter türü vardı. Ruznamçeler
            mizan defterleriydi. Kalemlerde tutulan
            defterler ruznamçe defterleriyle kıyas edi-
            lirdi. Ayrıca ruznamçe defterlerinin kayıtları
            daha tafsilatlıydı.

            Osmanlı bürokrasisinde günlük işlemler
            için tutulan defterlerin genel adı haline ge-
            len ruznamçe ayrıca yukarıda görüldüğü
            üzere hazineye bağlı günlük gelir giderlere
            bakan kalemler için de kullanılmıştır. 53

                                  II. Bayezid'in cülûsu. (Hünername, Sayfa 17)                               26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33