Page 27 - Defterdar Dijital
P. 27

Defterdarlık


            Mukâtaacı-i Sânî: Şıkk-ı Sânîlerdeki muka- lın sonunda da; Büyük ruznâme, Başmuhasebe,
            taalarla Kanunî’nin veziri İbrahim Paşa’nın Anadolu muhasebesi, Suvari mukabele kalemi,
            haslarından ayrılan haslar bulunurdu.  Sipah ve silahdar kalemleri, Haremeyen muhase-
                                besi, Cizye muhasebesi, Mevkufat kalemi, Maliye
            Mukâtaacı-i Sâlis: Tırhala, Siroz, İnebahtı,  kalemi, Küçük ruznâme, Piyade mukabele kale-
            İskenderiye, Arnavut, Belgrad, Gelibolu ve  mi, Küçük evkaf muhasebesi, Büyük kale kalemi,
            Çirmen mukataaları bu kaleme bağlıdır.  Küçük kale kalemi, Mâden mukataası, Salyane
            Mevkûfatçı: Üçüncü Defterdara bağlı böl- mukataası, Haslar mukataası, Baş mukataa ka-
            gelerdeki beytü’l mal, yave, tımar ve ben- lemi, Haremeyn mukataası, İstanbul mukataası,
                                Bursa mukataası, Avlonya mukataası, Kefe mu-
            zerlerinden hazineye alınan kısımlara ait  kataası, Tarihçi şeklinde kalemlere ayrıldığı
            işlemlerin yapıldığı kalemdir.
                                görülmektedir. 50
            Vâridatçı: Üçüncü Defterdara bağlı bölge-
            lerdeki mukataalardan sağlanan gelirler- Teşkilatın büyüklüğü ve verimliliği açısın-
            den Hazine’ye teslim olanların kayıtlarını  dan kalemlerde görevli kâtiplerin sayıları
            yürütür.                 ve vasıfları büyük önem taşımaktadır. An-
                                cak kâtiplerin sayısı kadar vasıflarının da
            Tezkireci-i Ahkâm-ı Defterdar-ı Sâlis:  önemli olduğu açıktır. Kâtiplerde aranan en
            Üçüncü Defterdarın bölgesindeki ahkâm-ı  önemli vasıflar kitâbet mesleğinin incelik-
            mirî, şikâyetler, çeltikçi ve tuzlaların berat- lerini bilmek, devlet evrakında tahrifat yap-
            ları ile tımarları olmayan şahincilerin berat  mamak ve devlet sırrını ifşa etmemektir.
            tezkireleri bu kalemden çıkardı.

            Tezkireci-i Kıla-ı Şıkk-ı Sâlis tâbî-i
            Defterdâr-ı Mezbûr: Mora, İnebahtı, Moron,    er kalemde hoca tabir edilen kalem şefi
            Koron ve öteki kalelerin beratları, maaşları,  ile halife ve kâtiplerle şakirt denilen kâtip
            tezkireleri bu kalemden çıkardı.     Hnamzetleri vardı. Buralara alınacak olan-
            Mevcûdatçı: Tüm malî örgütlenmede tek  lar, kalem âmirleri tarafından imtihan edilirler
            bir mevcudatı olduğu belirtilmektedir. Bu- ve defterdârın dîvân tezkiresi ve üzerine çekilen
            nun da hazinenin kapısı önünde oturarak
            hazineye gelen ve çıkan akçe, altın, çeşitli sadrazamın buyruldusuyla kabul olunurlardı.
            kumaşları kese adedi olarak yazmaktadır. Klasik dönemde bürokratlar ulema arasından

            Teşrîfatçı: Padişaha gelen pişkeşi yani he- değil, tekellerini devam ettirmeye çalışan uz-
            diyelerin kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. manlardan oluşan bir meslek grubunun içinden

            Teslîmatçı: Sanatkârlara işlenmek üzere  seçilerek görevlendiriliyordu. Bürolara şakirt
            verilen elbiselerin teslimini yapmaktadır. 49 olanlar genellikle memurların yakınları veya bir
                                şekilde ilgisi olanlarıydı. Burada bunlar bir kal-
            18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde defter- fa nezaretinde gerekli ustalık ve bilgileri elde
            darlık teşkilatındaki kalemlerin; Ruznâmçe-i  ederek ve özel bir uzmanlık geliştirerek uzun
            evvel, Başmuhasebe, Haremeyn muhasebesi, ciz-
            ye muhasebesi, Anadolu muhasebesi, Mukabele-i bir süre hizmet vermekteydiler. Aynı zamanda
            Suvari, Sipah ve Silâhdar kalemleri, mevkufat, en eskisi Abbasî hizmetindeki Farisî sekreterler
            maliye, küçük ruznâmçe kalemileri, piyade mu- tarafından yazılmış olan profesyonel kâtip el ki-
            kabelesi, küçük evkaf muhasebesi, Haremeyn  tapları da vardı. Kâtipler eğitimlerini bürolarda
            mukataası, piskopos mukataası, büyük kale,
            küçük kale, haslar mukataası, baş mukataa, bizzat kendileri, lonca sistemi gibi usta-çırak
            mâden maa salyâne, İstanbul mukataası, Bursa sistemi içerisinde teşkilatlanmış bir sistemden
            mukataası, Avlonya maa Ağrıboz mukataaları,  almakta; medreselerdeki kurslara devam ederek
            mektubî-i defterî, ganem kitabeti, masraf-ı şeh- dinî ve hukukî alanlarda da bilgi sahibi olmak-
            riyârî, yeniçeri efendisi kalemlerine ve 18. yüzyı-
                                taydılar.
                               25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32