Page 26 - Defterdar Dijital
P. 26

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            2-Başdefterdarın Kalemine Tâbi Olan Kalemler


            Mukâtaacı-i Evvel: İbrail, Isakçı, Tulça, Ma- Vâridatçı: Başdefterdarlığa ait mukataat-
            çin, Akyolu gibi Rumeli’deki yerler ile Tuna tan hazineye teslim edilen gelirlerin kayıt
            nehrindeki iskele ve memlehaların defter- olunduğu kalemdir.
            lerinin tutulduğu kalemdir. 48
                                 Tezkireci-i Kıla‘: Tüm Arabistan’da, Erzu-
            Mukâtaacı-i Sânî: Madenlere ilişkin defter- rum’da ve Rumeli’deki kalelerdeki görev-
            lerin tutulduğu kalemdir. Yine bu kalemde  lilerin beratları ve maaşlarının hükümleri
            kendisine bağlı olan yerlerin adet-i ağna- buradan çıkardı.
            mına ait defterler de tutulmuştur.    Tezkireci-i Ahkâm-ı Rumeli: Rumeli’ye ait
            Mevkûfatçı: Tımarlarda oturan, askere  ahkâm-ı mirî denilen hükümler, şikâyetler,
            gitmeyip, sefere katılmayan kimselerden,  çeltikçi, tuzcu beratları ile tımarları olma-
            sipahiye verilmeyerek hazineye alınan be- yan şahincilerin berat tezkireleri buradan
            delleri toplardı. Bu toplanan tımar gelirleri  verilirdi.
            ile beytü’l mal kayıtları ve yave kayıtları bu
             kalemde tutulurdu.


               3-Anadolu Defterdarı Kalemine Tâbi Kalemler                Mukâtaacı-i Evvel: Anadolu’da,  Karesi, Bolu, Karaman, Erzurum, Sivas,
                  Bursa’da, Mihaliç’te ve diğer  Kefe ve Trabzon mukataalarına bu kalem
                      yerlerde mukataaların bakmaktadır.
                      çoğuna bakan kalem-  Mevkûfatçı: Anadolu’daki beytü’l mal,
                      dir. Bu mukataalarla  yave, tımar ve benzerlerinden hazineye
                     ilgili eminler, amiller ve  alınan kısımlara ait işlemlerin yapıldığı
                    öteki hizmetlilerin berat- kalemdir.
                    larının ve hükümlerinin
                   hazırlanması         Vâridatçı: Anadolu Defterdarlığına bağlı
                   da bu kaleme ait idi.    olan mukataalardan sağlanan gelirlerden
                                 Hazine’ye teslim olanların kayıtlarını yü-
                   Mukâtaacı-i Sânî: Aydın,  rütür.
                   Menteşe, Teke, Alaiye, Ha-
                   mid, Manavgat, Midilli ve Tezkireci-i Ahkâm-ı Anadolu: Anadolu’da
                   Bergama   mukataalarına ahkâm-ı mirî denilen hükümler, şikâyet-
                   bakan kalemdir.       ler, çeltikçi, tuzlaların beratları ile tımar-
                                 ları bulunmayan şahincilerin berat tezki-
                                 releri bu kalemden çıkardı.
      Defterdar
                   Mukâtaacı-i Sâlis: Saruhan,


            4-Üçüncü Defterdarın Kalemine Tâbi Olan Kâtipler:


            Mukâtaacı-i Evvel: İstanbul, Edirne, Sela- metlilerin beratlarının ve hükümlerinin bu-
            nik, Mora ve benzeri yerlerdeki mukata- radan çıktığı ve tezkirelerinin verildiği be-
            aların bu kaleme bağlı olduğu, buralarda lirtilmektedir. Bu yerlerdeki adet-i ağnam
            görevli eminlerin, amillerin ve öteki hiz- defterleri de bu kalemde tutulmaktadır.

                               24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31