Page 25 - Defterdar Dijital
P. 25

Defterdarlık


            Defterdarlıklara bağlı maliye kalemlerine lerdir. Mukâtaacı işte bu suretle hazine he-
            bakıldığında da bu konuda bilgi veren en sabına iltizam edilen ve mukataa adını alan
            erken tarihli kaynağın yine Fatih Kanun- rüsum ve hasılatın kaydını tutar ve bu ge-
            nâmesi olduğu görülmektedir. Buna göre lirlerin hazineye alınmasına vasıta olurdu.
            küttab sınıfı içerisinde zikredilen ve hâce Tanzimat’ın ardından vergi usulleri yeniden
            makamında olan dört görevli, defterdarlı- düzenlendiği sırada mukataaların da şekli
            ğın ilk çekirdek kadrolarını oluşturmaları değiştirilmiş ve mukataacılık da tarihe ka-
            bakımından önemlidir.          rışmıştır. 45
            Rûznâmeci: Hazineden yapılan ödemelerin  Tezkireci: Maliye ile ilgili hükümleri yaz-
            günlük olarak kaydedildiği rûznâmçeleri  makla görevlidir. Tezkireciliğin ihdas tarihi
            kontrol ederdi. Deftere “ruznamçe” denil- hakkında Osmanlı tarihlerinde bir kayda
            diği için bu adı almıştır. Tanzimat’tan sonra  rastlanılmasa da Fatih Kanunnâmesi’nde
            “Yevmiye kâtibi”, “Vukuat kâtibi” gibi isimler  kâtipler mertebesinde sayılmaktadır. 46
            almıştır.
                                Rumeli defterdarının maiyetinde görev
            Mukâbeleci: Askerî sınıfın tezkirelerini,  yapan kalemler 16. yüzyılın ilk yarısında
            maaş kayıtlarıyla karşılaştırıp ödeme yap- gelişmiş bir yapıya kavuşunca, maliye ka-
            mak gibi görevleri vardır.        lemlerinin bir kısmı hazineye diğerleri ise
            Mukâbeleciliğin ihdas tarihi bilinmemekle  Rumeli Defterdarlığı, Anadolu Defterdarlığı
            birlikte Fatih Kanunnâmesi’nde yazılı bu- ve Şıkk-ı Sânî Defterdarlığına bağlı şekilde
                                         47
            lunması diğer birçok devlet hizmetleri gibi  teşkilatlanmışlardır. Kanunî Sultan Süley-
            bunun da kadimliğini gösterir.      man zamanında yayınlanan ve merkezî malî
                                örgütlenmenin içeriğini en kapsamlı olarak
            Mukâtaacı: Osmanlı Devleti bazı yerlerin  belirten Maliye Teşkilatı Kanunnâmesinde
            rüsum ve hasılatını tımar ve zeamet sahip- ise malî örgütlenme dört bölümde ele alın-
            lerine tefviz ve has olarak ayırıp, hazineden  mıştır. Buna göre kalemler ve görevleri şu
            iki sene müddetli olmak üzere valilerle  şekilde zikredilmiştir:
            sancak beylerine ve mültezimlere vermiş-            1-Hazine-i Âmire’deki Kalemler


            Rûznâmeci-i Evvel ve Rûznâmeci-i Sânî: ra ve vezirlere ait vakıf ve tevliyet hesapla-
            Bu kalemler mukataattan ve vakıflardan rını tetkik ederdi. Ayrıca Anadolu ve Rumeli
            gelen gelirlerin günlük olarak kayıtlarının beylerbeylerinin berat tezkirelerini verirdi.
            yapıldığı yerlerdir.           Küre madeni ve Anadolu’da Erzurum ha-
                                ricindeki kalelerin neferâtının maaş mu-
            Muhâsebeci-i Rumeli: İstanbul ve Ru-
            meli’de bulunan padişah ve vezir vakıfları  hasebelerini tutmak ve kalelerde görevli
            mütevellilerinin hesaplarını ve bütün cizye  olanların beratlarını çıkarmak da bu kale-
            defterlerini tetkik ve kaydeder, bunları daha  min görevleri arasındaydı.
            önceki hesaplarla karşılaştırarak, gerekli Mukâbeleci: Genellikle kapıkulu, yaya ve
            kayıtları yaptıktan sonra Rûzname kalemi- atlı askerlerin künye kayıtlarını tutar, bun-
            ne gönderirdi.              ları muhafaza eder ve hazineden ulufe için
                                çıkacak maaş miktarını tespit ederdi. Ayrı-
            Muhâsebe-i Anadolu: Bu kalemin müdü-   ca matbah-ı âmirenin, padişah ahırlarının
            rüne ya da hocasına Anadolu muhasebecisi  ve diğer kâtiplerin üç aylık maaş defterleri
            denilirdi. Anadolu’da bulunan ve padişahla- de burada hazırlanırdı.


                               23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30