Page 23 - Defterdar Dijital
P. 23

Defterdarlık


              Defterdarın Maiyetindeki


                Memurluklar ve Kalemler
             Osmanlı Devleti’nde defterdarlık teşkilatının mâliye nezâretinin
             kuruluşuna kadar çeşitli safhalardan geçtiği görülmektedir. Teş-
            kilat yapısında önemli bir yere sahip olan memurluklar ve kalem-
             ler incelendiğinde, doğrudan başdefterdara bağlı olarak icra ve
             tahsilde bulunan ve ayrı ayrı bürolarda görev yapan memurlar
                                     41
                          şöyle sıralanabilir :          Başbâki Kulu: Bazı kaynak ve vesikalarda
          “ser-gulâm-ı bâki” de denen başbâki kulu
          devlete ait gelirlerin toplanmasında önde
          gelen bir memurdu. Defterdarlıkta bunun
          bir dairesi olup emri altında bâki kulu is-
          miyle altmış kadar mübaşir vardır. Bu ekip
          işlevleri itibarıyla bugünkü sayıştaya denk
          bir kurum olarak ifade edilebilir. Bunlar,
          hazineye borcu olup ödemeyenleri hapis
          ve tazyik ile tahsil yaparlardı; Başbâki kulu,
          maliyeye borcu olanları ve denetim sonu-
          cu suçlu görülenleri Başbaki Ağa Kulları
          Mahbesi denilen kendi konağında gözaltına
          alırdı. Başbaki Kulu Ağa’nın konağı, sor-
          gulamanın yapıldığı, borçlunun veya zim-
          metinde mîrîye ait mal bulunan kimsenin
          gereken cezası verilinceye kadar kaldığı bir  vermemiş veya yatıramamış olanları takip  Topkapı Sarayı
          hapishane gibiydi. Bu görevlilerin tuttukları  ederdi. Cizye başbaki kulları, kendilerine ait Birinci Kapısı
          defterlere de Bakayâ defterleri ya da bâki  gelirleri belli yerlere harcama yetkisine de (Bab-ı Hümayun)
          defterleri ismi verilirdi. Başbâki kulluğu  sahiptiler. 43          (Türk Tarih Kurumu
                                                   Kütüphanesi
          1833’te Cizye Başbâki kulluğu ile birleşti- Veznedarbaşı: Tahsilat ve tediyata nezaret C/442-3)
          rilmiş, Tanzimat’ın ilanından birkaç yıl evvel  eder. Bunun maiyyetinde dört veznedar
          kaldırılmıştır. Tanzimat sonrasında ise bu  vardır. Vazifeleri ise paraları kontrol etmek,
          vazife maliye müfettişliği tarafından yürü- altın ve gümüşleri tartmaktı. Gerektiğinde
          tülmüştür .42               bu sikkeleri eritirlerdi.
          Cizye Başbâki Kulu: Maliyenin bir diğer icra  Sergi Nâzırı ve Sergi Halifesi: Her iki gö-
          memurudur. Bu da cizye nedeniyle hazine- revli de hazine muamelatının defterini tu-
          ye borcu olanları takip eder ve iltizama ve- tarlardı. 44
          rilen cizyelerin mültezimlerinden borcunu

                               21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28