Page 22 - Defterdar Dijital
P. 22

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Toplantıların bitiminde yenilen yemekte bi-mezîdi inâyeti’l- Meliki’l-a’lâ hızâne-i âmi-
            başdefterdar sadrazamın sofrasında yer rem defterdarı dâmet ma‘âlîhî.’  38 şeklinde
            alırken diğer defterdarlar vezirlerle bera- kullanılan bu elkâbların, hükmün divan
            ber ayrı bir sofraya otururlardı. Padişahın veya maliyeden yazılmasına göre değişiklik
            huzurunda yapılan merasimlerde padi- gösterdiği görülmektedir.
            şah, vezirlerde olduğu gibi başdefterdarın
            tebriklerini de ayakta kabul ederdi. Def- 1703 yılında Başdefterdarlık makamına
            terdarların teşrifattaki yeri kazaskerlerin  getirilen ve kısa aralıklarla bu makamda
            altındaydı. Başdefterdar pâye ve itibarda  yedi kez görev yapan Defterdar Sarı Meh-
            nişancı ile eşit sayıldığından teşrifatta kı- med Paşa’nın, tam bir siyasetname nite-
            demlerine bakılırdı.          liğinde olan Nesâyihu’l-vüzerâ ve’l-ümerâ
                                adlı eserinde yer verdiği ‘Defterdarda bu-
            Başdefterdarın, konağında divan akdede- lunması gereken vasıflar’ kısmı, alanında
            rek malî konular hakkında dava dinlediğini tecrübeli bir devlet adamının tespitleri ol-
            de görüyoruz. Defterdarlar, kendi kalem- ması hasebiyle oldukça önemlidir. Meh-
                                                39
            lerinden çıkan evraka kuyruklu imza deni- med Paşa defterdarlık makamı için şu hu-
            len imzalarını koyarlar; muameleli evrak suslara dikkat çekmektedir:
            üzerindeki imzaları ise kuyruksuz olurdu.
            Ayrıca maliyeden yazılan ferman ve berat-
            ların arkasına, kanuna göre her üç defter-
            darın imza atması gerekliydi. Fiilen bir ile
            üç arasında değişen ve kâğıdın ön yüz yazı- “(…) Özellikle devlet hazinesinin defterdarı olan
            sının ters istikametine konulan bu imzalar,  kimse; emânet vekarını üzerinde toplamış, doğru-
            XVII. yüzyıl ortalarına kadar yan yana olup  luk prensiplerini gözetip çok yıllardan beri hazine
            başdefterdarınki kâğıdın orta yerinde bulu-
            nur, diğerleri sola doğru kayardı.    gelirini artıran ve istekleri düzgün yola koymakta
                                 eksiksiz çaba gösteren ve kalem işlerini doğru yola
            Sultan İbrahim (1640-1648) devrinden iti- koyup düzeltmeğe söz götürmez şekilde önem ve-
            baren kuyruklu imza atma hakkı sadece  rerek ödevinin gereklerini yerine getiren, askerle-
            başdefterdara tanındıktan sonra ferman
            ve beratların arkalarındaki imzaların sayısı rin gereç ve aylıklarını zamanında ödeyen; işlerin-
            ve yerleri de değişmiş, biri kâğıdın üst ke- de bilgili, ağır başlı, tecrübeli, doğru ve dindar olup

            narına yakın olmak üzere alt alta atılan iki  devlet malının toplanmasında ve tahsilinde tam ye-
            imzadan başdefterdara ait olan alttakine  terli bir kimse olmak gereklidir.
            kuyruk konmuştur. 37
                                 (…) Defterdar olanlar, kötülüklerden çok kaçınıp
            Defterdarlara gönderilen hükümlerde kul- açgözlülük ve garezden uzak, doğru ve din duygu-
            lanılan elkab da yine Fâtih Kanunnâme-
            si’nde zikredilmiş olup:         suna sahip olup yüce devlet tarafından kendisine
            “(…) Ve defterdarlarıma cânib-i Dîvân’dan verilen kalemiye ve diğer geliriyle yetinip kimse-
            böyle yazıla: iftihârü’l-ümerâ ve’l-ekâbir den rüşvet ve mal ve menfaat sağlamak sevdasında

            muhtârü’l-küberâ ve’l-efâhir müstecmaü’l  ve hevâ ve hevesinde olmayıp güvenlik ve doğruluk
            cemîü’l-ma’âlî ve’l-mefâhir zü’l-kadri’l-etemm  yolunu tutmuş, din ve akıl kurallarına uymuş olup
            ve’s-sadri’l-ekrem el-muhtass bi-mezîdi inâye-
            til’l-Meliki’l- bârî hızâne-i âmiremin defterdarı defterdarlığı ilgilendiren kamu hizmetlerinde gü-
            dâmet ma‘âlîhî / Ve cânib-i mâliyyeden böyle zel işler yapmağa dikkat ve hazine gelirlerinin art-
            yazıla: Kıdvetü erbâbi’l-izzi ve’l-ikbâl umdetü  masına ve giderlerinin azalmasına önem vermek
            ashâbi’l-kadri ve’l-iclâl câmiü vücûhi’l-emvâl  gerektir.” 40
            âmirü’l-hazâyin bi-ahseni’l-a’mâl el-muhtass                               20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27