Page 211 - Defterdar Dijital
P. 211

Defterdarlık
        BİBLİYOGRAFYA
           Babinger, Franz (Üçok), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Ankara, 1982.
           Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, (Hazırlayan: M. Tatcı) c.III, Ankara, 2003.
           Dilâver Ağazâde Ömer, Zeyl-i Hadîkatü’l-vüzerâ, İstanbul 1271.
           Giridî Ahmed Resmî Efendi, Sefînetü’r-rüesâ’, İstanbul 1269.
           Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, III, İstanbul, 1996.
           Nâilî Abdullah Paşa, “Dîvân-ı Hümâyûna Ait Teşrifat”, TTEM, sy. 16 (93) (1926).
           Pakalın Mehmet Zeki, Maliye Teşkilâtı Tarihi (1442-1930), Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, c.II, Ankara, 1977
           Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür’i’t-tevârih, II. A,.(Haz. M. Münir AKTEPE) İstanbul, 1978
           Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, IV/2, Ankara, 1988.
        DİPNOTLAR           1-İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.5, İstanbul, 1971, s.60.
           2-Mehmet Zeki Pakalın, Maliye Teşkilâtı Tarihi (1442-1930), Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, c.II, Ankara, 1977, s.232.
           3- Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c.III., s. 381
           4-Pakalın, Maliye Teşkilâtı Tarihi, aynı yerde.
           5- Giridî Ahmed Resmî Efendi, Sefinetü’r-rüesâ, İstanbul, 1269, s. 82.
           6- Pakalın, Maliye Teşkilâtı Tarihi, s.233.
           7- Giridî Ahmed Resmî Efendi, Sefinetü’r-rüesâ, s.83.
           8- Dilâverzâde Ömer Efendi Hâdikatü’l Vüzerâ Zeyli, İstanbul, 1271.Maramara Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler No:4535
           içinde bu eserin basılmış tüm zeylleri bulunmaktadır.
           9- Vasıf Tarihi, C.1, s. 36’dan aktaran Pakalın, a.g.e., s. 234.
           10- Mehmed Süreyya, aynı yerde.
           11- Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür’i’t-tevârih, II. A,.(Haz. M. Münir Aktepe) İstanbul, 1978, s.23.
           12-M. Zeki Pakalın’ın kendi özel kütüphanesindeki yazma nüshadan yararlanarak Maliye Teşkilâtı Tarihi adlı eserinde dibaceyi
           yeni harflerle yayımlamıştır. Pakalın, a.g.e., s. 236-240.
           13-Mehmet İpşirli; “Abdullah Nâilî Paşa” Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.1, s. 124-125.
           14- Abdullah Nâilî Paşa’nın Mukaddime-i Kavânîn-i Teşrîfât adlı eserinin bir kısmını içeren bu özet Nâilî Abdullah Paşa,
           “Dîvân-ı Hümâyûna Ait Teşrifat”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sy. 16 (93) (1926) ss. 250-260’da yayımlanmıştır.
                               209
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216