Page 210 - Defterdar Dijital
P. 210

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


          Mecmu’a-i Tesavir-i Osmaniye Albümü.
          Arz günlerinde mutad üzere hil’at giyüb arza gidenlerdir:
          Vüzeray-ı âzâm hâzeratı,
          Yeniçeri Ağası
          Defterdar Efendi
          Reisülküttab efendi
          Nişancı Efendi
          Defter Emini Efendi
          Çavuşbaşı Ağa
          Sipahiler Ağası
          Silâhdar Ağası
          Yeniçeri Efendisi
          Kul Kethüdası Ağa
          Ruznamçe-i Evvel Efendi
          Mirahor-u Evvel Ağa
          Mir Alem Ağa
          Cebeci Başı Ağa.”
          Sonuç: Ne yazık ki Başdefterdar Nailî Abdullah Paşa’nın
          eserinin tam bir nüshası elimizde mevcut değildir. Bu
          nedenle Osmanlı teşkilât tarihine ait bu çok kıymetli eserin
          tüm nüshalarının toplanarak hiç olmazsa elde mevcut olan
          kısmının karşılaştırmalı bir basımının yapılması elzemdir.


                               208
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215