Page 21 - Defterdar Dijital
P. 21

Defterdarlık

        Defterdarların harbe de iştirak ettikleri
        bilinmektedir. Eğer padişah bizzat       miştir. Defterdarlara diğer erkân gibi harb
                34
        sefere katılırsa, vezîr-i a’zam, defterdarı   günlerinde tayinat da verilirdi. Seferdeki
        ve sair divan erkânını toplayıp, ne kadar    muzafferiyet kesinleşince tebrik merasi-
        hazine ve ne kadar asker gerektiği ve      mi yapıldığında defterdar da protokoldeki
                                yerinde hazır bulunurdu. Defterdarların
        hangi mevkide zahire tedariki lazım       diğer bir imtiyazı da sefer-i hümâyûn için
        olduğu ve padişaha lazım olan atların      icra edilen alaylarda sadât ve ulemâ ve
        temin edilmesi ve padişah için yolda bir    meşayıh selamlaması veya karşılaması
                                sırasında yalnız nakibü’l eşraf efendinin
        araba getirmek gerektiğini müzakere       sancağı şerifin yakınında bulunduğu halde
        ederdi. Ayrıca vezîr-i a’zam, padişahın     defterdarların da tuğ-u hümâyûn içerisin-
        otağının nereye kurulacağı ve alına-      de bulunmalarıdır. 35

        cak güvenlik önlemlerini de belirlemek     Osmanlı Devleti’nde defterdarların Dîvân-ı
        zorundaydı. Padişah otağı önünde de       Hümâyûn üyesi olmaları geleneğinde de
                                İlhanlılar’ın tesirinde kaldıkları anlaşıl-
        hazine-i hümâyûn çadırı kurulur ve mal     maktadır. Dîvân’daki yetki ve vazifelerine
        defterdarı da burada divan ederdi.       bakıldığında ise malî konularla ilgili dava-
                                lara başdefterdarın baktığı ve hükümlerin
                                yazılması için gerekli buyrulduların yine
                                onun tarafından verildiği görülmektedir.
            Başdefterdarlar, verecekleri kararlarda ve  Toplantılarda malî konularda en büyük
            padişaha sunacakları hususlarda daima  yetkili başdefterdar olduğundan diğer def-
            sorumlu olduğu vezîr-i a’zama danışarak  terdarlar kendilerine bir şey sorulmadıkça
            onun rızasını almak mecburiyetindeydiler.  konuşmazlardı. Defterdarlar haftada dört
            Gizliliği olan meselelerde defterdar vezîr-i  gün, yalnız salı günleri vezirlerle birlikte
            a’zamla özel olarak konuşur, bu nevi ko- arza girerek malî işler hakkında bilgi ve-
            nuşmaların sair vezirler tarafından bile  rirlerdi. Eğer padişah defterdarın verdiği
            duyulmamasına itina edilirdi. Bütün malî  malumâtla ilgili itiraz edecek olursa def-
            işlerde tek yetkili olan başdefterdarın ya- terdar vereceği cevabı sadrazama söyler o
            nında diğer iki defterdarın onun maiyyeti  da hükümdara arz ederdi. Defterdarın pa-
            olarak kaldığı müşahede edilmektedir.
                                dişah huzurunda okuyacağı telhis hakkın-
            Yine mezkûr Kanunnâme’nin birçok yerin- da daha önce sadrazamla görüşüp onun
            de başdefterdar ve diğer mal defterdarla- onayını alması gerekirdi. 36
            rından bahsedilmekte ve başdefterdarın
            yetki ve görevleri, Dîvân-ı Hümâyûn’da ve- Defterdarlar ulûfe dağıtılacağı günlerde
            zir-i azamın sofrasında yemek yemek, hü- ulûfe telhisini okur, yılda bir defa padi-
            kümdarın malını muhafaza etmek, mala  şaha bütçeyi sunarlardı; daha sonra da
            yani hazineye taalluk eden işler için mali- kendilerine hil‘at giydirilirdi. Defterdarlar
            yeden hüküm yazmak, hizmet eden kim-  çavuşluk, sipahlık, kâtiplik tevcihi husu-
            selere çavuşluk, sipahilik, kâtiplik, sancak  sunda arzda bulunabilirlerdi. Defterdarın,
            ve zeamet arz etmek, sefere gidilirken hü- kârlarını arttırmak için halka zulmetmek-
            kümdara yanaşıp konuşabilmek şeklinde  ten çekinmeyen mültezimler hususunda
            belirtilmektedir. 33          son derece dikkatli olması ve gereğinde
                                bu kişileri sadrazama arz ederek cezalan-
            Sefer zamanlarında defterdarlara ağır- dırılmalarını sağlaması icap ediyordu. Def-
            lıklarının nakli için verilecek hayvanların  terdarların Kubbealtı’ndaki mevkileri sad-
            miktarı da aynı Kanunnâme’de tayin edil- razamın sol yanında ve maliye kâtiplerinin
                                oturdukları bölmeye bitişik olan tarafta idi.                               19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26