Page 209 - Defterdar Dijital
P. 209

Defterdarlık
        Zira bunlara mahsus sofraları yokdur. Ve Sad- lamlar ve Defterdar Efendi ile Reisülküttab Efendi
        reyn-i Muhteremeyn Efendilerin sofrasına otu- dahi ikisi birden gelürler ve ânlar dahi gelişde ve
        ranlar ancak bunlara eğer Kubbe altına gelme- gidişde Bâb-ı mezburu selamlarlar. Eğer Def-
        si kanun olan elçilerden biri bulunur ise elçi ise terdâr Efendi gelmemiş ise Reisülküttab Efendi
        Sadr-ı Âzâm sofrasına oturur. Elçinin muteber Şıkk-ı Sâni’yi ol dahi gelmemiş ise Şıkk-ı Sâlis’i
        adamları olur ise o vakıt Defterdar Efendi’ye, sol tarafına alub Bâb-ı mezburu selamlar eğer
        Nişancı’ya başka sofralar kurulub misafirler- Defterdarlardan biri dahi gelmemiş ise yalnızca
        den iktizasına göre ikişer, üçer daha ziyadece ol selamlar. Kezalik Defterdar Efendi dahi böylece
        sofralara oturtulur ve Şıkkeyn ol vakıt Defterdar hareket eder. Ve eğer Defterdar Vüzeradan olur
        Efendi sofrasına otururlar. Ve misafirlerden Ka- ise Reisülküttab Efendi Bâb-ı Mezburu yalnızca
        pudan Paşa sofrasına dahi oturtulur. Sadreyn selâmlar ve Defterdar olan vezir dahi sair Kub-
        Efendilerin sofrasına, bulunan misafirlerdedn benişin olan vüzera gibi hareket eder ve Reisül-
        kat’iyyen kimse oturmaz. Ve Divân’a gelen bir elçi küttab Efendi li-eclil-maslaha gelmediği gün tel-
        orta kapudan Çavuşbaşı Ağa ve Kapucular Ket- his kisesini Tezkere-i Evvel Efendi Sadr_ı Âzâmın
        hüdası Ağa önlerince Divanhane içerüsüne değin yanına götürür ve getürür deyu ceraid-i teşrifatda
        getürüb Mehterbaşı Ağa iskemleye oturtur. Baa- mazbuttur.
        det-taam mümâileyhuma Ağalar elçinin önünce
        gitmeyüb yalnız Teşrifatî olanlar elçiyi iskemle-
        den kaldırır deyu Kanun-u Teşrifatda mezkûrdur.

        Bu Dahi Dîvân-ı Hümâyûn’a Müteallik Bâzı Ka-
        nundur.

        Divân gününde Kubbenişin vüzerâ bulunur ise
        Bâb-ı Hümâyûn’dan içerü gidişlerinde ikisi sağ-
        da ve ikisi solda ikişer ikişer at başı beraber ve
        kimileri ilerü giderler. (s.260) ve orta kapudan gir-
        diklerinde hangisi eski ise cümlenin önüne düşüb
        sairleri dahi alet-tertib birbiri ardınca giderler. Bu
        veçhile Kubbe-i Hümâyûn kapusu önüne vardık-
        larında taş direk önünden Hazine tarafına doğru
        tertibleri üzere dizilirler. Ve önlerinde giden ve-
        zir durmayub heman yalnızca doğru Bâbüssaa-
        de’ye gidüb selâm taşına vardıkda Bâb-ı mezburu
        Sadr-ı Âzâm gibi selamladıktan sonra dönüp sa-
        irlerini dahi bâlâda mezkûr olduğu üzere selâm-
        lar ve cümlesinden önünce Kubbe-i Hümâyûn’a
        girer ve eğer Kubbenişin yer bulunursa yalnız
        gelür. Ve Bâbüssaade’deyi yalnızca selamlar ve
        Sadreyn Efendiler hâzeratı dahi ikisi birden gelir-
        ler ve Bâb-ı Mezburu selamdan sonra kubbenişin
        vezir var ise Reis Efendi tahtası önünde mevzuu
        iskemlelerde kuud buyurub ânlara muntazır
        olurlar.

        Yoğ ise Kubbe-i Hümâyûn’a giderler. Avdetde
        dahi kezalik ikisi birden selamlayub badehu taşra
        giderler. Eğer birisi gelmemiş ise biri yalnızca se


                               207
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214