Page 208 - Defterdar Dijital
P. 208

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
                                 rına döğdürdülerse zabitlerine gönderüb ânlara
                                 döğdürür. Ve kol dolaşırken ehl-i beravatdan biri
                                 bazarda cürümle tutulsa elbette kendü sarayına
                                 getürüb ânda tazir eder. Yoksa bakkal ve etmekçi
                                 ve sair reâyâ gibi çarşuda yaturub döğmez. Ve bu
                                 defatir-i teşrifatta mukayyeddir.
                                 Yine Divân-ı Hümâyûna Dair Bâzı Kanundur
                                 Kubbenişin olan Vüzerâ Dîvân-ı Hümâyûn’a gel-
                                 diklerinde sahib-i mühür ki, selâm taşlarının her
                                 birinde selâm vermeyüb ancak Baabüssaade’yi
                                 bâzı Hâcegân-ı Dîvânî ve Vüzerây-ı âzâm ve Sad-
                                 reyn Efendileri selâmlayub Kubbe altına girüb
                                 herkes yerlerine oturur. Bâdehû Sadrazam haz-
                                 retlerinin teşrifi (Sakabaşı) iş’ar etdikde müşa-
          Mecmu’a-i Tesavir-i Osmaniye Albümü.
                                        rünileyhim Kubbe altından çıkub
                                         Sadreyn hâzeratı Reis Efendi tah-
                                         tası önünde ve Kubbenişin olan
                                         Vüzerây-ı âzâm ilerüye varub sağ
                                         tarafda vâki beş direk önünden
                                         Hâcegân tarafına doğru seddin
                                         taşrasından sırasıyla eski direk
                                         dibinde tertib üzere selama du-
                                         rurlar. Sadr-ı âzâm hazretleri
                                         Baabüssaade’yi  selamladıktan
                                         sonra müşarünileyhimi (s.259)
                                         dahi selamlayub Kubbe altına gir-
                                         dikde Sadr-ı âzâm hazretlerinin
                                         oturuşlarına göre Vüzerây-ı Âzâm
                                         sağ tarafına otururlar. Lâkin bu
                                         zikr olunan vüzeradan biri Def-
                                         terdar ve Nişancı olur ise Vezir-i
                                         âzâm sırasına oturmayub cay-ı
                                         mahsuslarına otururlar.  Divân
                                         gününde Kubbenişin vüzeradan
                                         kimesne bulunur ise mecmu beş
                                        def’a selâm alınır. Bir selâm kâ-
                                 fidir. Her bir vezire başka başka selam verilmez.
          Muhzır yoldaşları döğer. Sipah ve Yeniçeri ve Ce- Ve bunlardan başka Sadreyn efendiler hâzeratına
          beci ve Topcuya tazir olunmak veyahut had olun- ve saire selam veriliüb Kubbe altına girilir. Kubbe
          mak lâzım geldikde elbette zâbitler döğer. Kendi altında Divân günü Sadr-ı Âzâm hazretleri içün bir,
          odalarında katl ve siyâseti dahi zabitleri mübaşe- Kapudan Paşa içün bir, Sadreyn-i Muhteremeyn
          retiyle olur ama bu dört taifeden mâda askerî ve içün bir mecmu üç sofra kurulur. Divanda asıl sof-
          ehl-i cihat ve sair ashâb-ı beravatdan birine tazir ra üçtür. Ve ancak müşarünileyhuma mahsustur.
          veya had iktizâ eyledikde madem ki, sâdât-ı ki- Gayrı yokdur. Defterdar ve Tevkî olanlar gerek vü-
          ramdan olmaya vekîl-i devlet muhayyerdir. Murad zeradan olsun gerek Hâcegândan olsun elbette
          ederse kendü Dîvanhânesinde Muhzır yoldaşla- sahib-i devlet ile oturub taam ederler.


                               206
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213