Page 207 - Defterdar Dijital
P. 207

Defterdarlık


        be-i Hümâyûn kapusu önüne geldiklerinde sadra- Âzâm hazretlerinden mühr-ü şerifi alır ve Ruznâ-
        zam hazretleri dahi hareket edüb Vüzerây-ı âzam me kesesini ve Maliye Defterhânesini ve Hazineyi
        ve Defterdar Efendi ve sair arza gidecekler var ise ve Defterhaneyi ol mühr-ü şerîf ile mühürleyüb
        cümle alettertib ardınca arza giderler ve Sadr-ı bâdehû derhal getürüb yine Vezir-i âzâm hazretle-
        âzâm hazretleri Bâbüssaade’ye vardıkda Sadreyn rine teslim eder bu mahallerde yâni mühr-ü şerifi
        Efendiler selâmladıkları gibi tevakkuf etmeyüb ve alub verdikde cümle erkân kıyam ederler bâdehû
        Kubbe altında eğlenmeyüb taşra giderler badehu Vüzerâ ve Nişancı sağ cânibinde ve defterdar sol
        Sadr-ı Âzâm hazretleriyle vüzerâ ve Defterdar canibinde yerlerinden inüb iki geçilden selam veri-
        Efendiden maada tecdid-i menasıb zımnında arza lüb el kavuşub dururlar. Sadr-ı âzâm hazretleri
        girmeleri iktizâ edenler arz odası kapusunun iç ta- ibtida Vüzerâ ve Nişancıya bâdehû Defterdarlara
        rafında zemîn-i bûs edüb derakab avdet ve herkes selâm verüb Divanhaneden taşra çıkarlar. Akabla-
        yerlerine giderler. Vüzerây-ı âzâm ve Defterdar rınca Vüzerây-ı âzâm dahi birbirleri ardınca
        Efendi huzur-ı Hümâyûnda ulûfe telhisini kıraat alet-tertib yollarınca selamlayub Sadr-ı âzâm haz-
        edüb çıkınca tevakkuf ederler. Defterdar Efendi retleri Bâbüssaade tarafına selam vermeye mü-
        çıktıktan sonra vüzera dahi çıkub Bâbüssaade’de başeret esnasında sair vüzerâ ilerü geçüb bir mik-
        Yeniçeri Ağasının üstü yanında tevakkuf ederler o dar sür’atle yürüyüb çıkub her vezirin selam
        esnada Çavuşbaşı Ağa, Kapucular Kethüdası mü- mahalleri nerede ise ânda tevakkuf ederler. Sadr-ı
        savat üzere Bâbüssaade karşısında Sadrazamın âzâm hazretleri gelüb bunlara selâm verüb Selam
        kudümüne müterkiban dururlar. Bâdehû Sadr-ı çavuşu selam alır. Bâdehû herkes evlerine gider-
        Âzâm dahi arzdan çıktıkda kapunun sağ ve sol kar- ler. Lâkin Vüzerây-ı âzâm hâzeratı birbirlerinden
        şısında ve o mahalde duranlara ve Vüzerây-ı âzâm müfarekat eylediklerinde Sadr-ı âzâmın selamına
        ve Yeniçeri ve Miralem Ağa ve Kapucubaşı Ağalara durdukları gibi her vezir üstü yanında olan selâmı-
        selaâm verdikten sonra vüzerâ yine ardınca birbi- na durur ve Selâm Çavuşu selâmın alır. Ve arza
        rini takib ederek Kubbe-i Hümâyûn’a gidüb Sadr-ı girüb çıkanlar gerek Sadr-ı âzâm hazretleri ve Vü-
        Âzâm hazretleri yerlerinde kıyâmen durmalarıyla zerây-ı âzâm gerek sairleri her kim olur ise olsun
        İbtidâ vüzerâ, bâdehû Defterdar ve Reisülküttab kürkü ve hil’ati arza giderken Bâbüssaade’de ge-
        efendiler ve sair Hâcegân ve bâdehû Miralem Ağa yüb ve avdette dahi yine Bâb-ı mezkurda çıkarırlar.
        ve Kapucubaşı Ağalar ve Sipah ve silâhdar ve Bö- Yeniçeri Ağası hil’ati mevkufunda geyüb öylece ge-
        lügat-ı Erbaa Ağaları Ocaklarıyla badehu Çavuş- lüb arza gider. Ve çıkanda ol dahi Bâbüssaade’de
        başı Ağa üç nefer Ocağı ricaliyle bâdehum Kethü- çıkarır. Ve resm-i kadim Sadr-ı âzâm hazretleri
        day-ı Bevvabîn-i Şehriyârî birkaç nefer Ocağı kürkünü Bâbüssaade’de çıkarmayub Kubbe-i
        ricaliyle badehu Teşrifatî dâmenbus edüb herkes Hümâyûn’a ânınla gelür takbil-i damendden sonra
        yerlerine giderler. (s. 257) Ancak Tezkireci Efendi- Teşrîfatî olanlar arkasından alub Mehter başısına
        ler dâmenbus etmek de’eb değildir. Bâdehû sair teslim etmekdir. (S. 258) Lâkin biraz vakitden beri
        Dîvanlarda olan merasim-i mutade icra olunur. bu resm metruk olub şimdi Bâbüssaade’de çıka-
        Sadreyn Efendiler Ulufe Dîvânı olmak takarrübiyle rırlar. Ve ulûfeden gayrı vakitlerde dahi arza giril-
        mukaddem gitmişler idi. Lâkin sair Dîvanlarda mek bu veçhiledir. Fakat mugayeret Sadr-ı Âzâm-
        Sadreyn hâzeratı Kubbe altında bulunmalarıyla lara kürk elbas olunmaz ve Defterdar Efendi
        anın tertibi bu veçhiledir ki, Dîvân bozulmağa baş- girmez meğer ibtidasına mansıb olmuş ola. Lâkin
        ladıkda ibtidâ Yeniçeri Ağası badehu Kapucubaşı- Yeniçeri Ağası ve Sadreyn Efendiler Vüzerây-ı
        lar ve Bölükat Ağaları teenni ile çıkarlar. Bunlar Âzâm hâzeratı elbette arz vukuunda girerler ve
        saray-ı Âmire kapusundan çıkub gittikleri mâlûm bunlara dahi kürk ve hil’at elbaş ancak ibtida man-
        olucak Çavuşbaşı Ağa ile Kapucular Kethüdası sıb olub arza girdikleri vakitdir. Sadreyn Efendiler
        Ağa Dîvanhane kapusundan selamlayub Sadreyn hâzeratı hiçbir arzda Kürk ve Hil’at misüllü şey el-
        hâzeratı kalkarlar. Dîvanhane kapusuna vardıkla- bas olunmaz ve bunlar dahi kavanin-i divaniyeden-
        rında dönüp Vüzerây-ı âzâmı selamlarlar. Bâdehû dir ki, telhis gittikde cümle erkân kıyam ederler ve
        Bâbüssaade tarafını selamlayub giderler. Yine Ça- Divân-ı Hümâyûn’da vekil fermanıyla bir kimesne
        vuşbaşı ve Kapucular Kethüdası Ağalar durduğu ta’zir olunmak ve had urulmak lâzım gelse Der-
        yerde karar edüb Çavuşbaşı Ağa gelür Sadr-ı gâh-ı âli Kapucuları döğer amma gayrı yerlerde
                               205
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212