Page 206 - Defterdar Dijital
P. 206

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


          yanlarına divit bir kumaş kese ile çil akçe İslâma Kubbe-i Hümâyûn içinde vâki Hâcegân tarafında
          gelenlere ve bazı fukaraya tasdik içün o hînde Ça- olan kapunun yanında arkaların divara verüb
          vuşbaşı ve Kapucular Kethüdası Ağalar ve Tezkire- Sadr-ı âzâm hazretlerine müteveccih dururlar ol
          ci Efendiler ve Selâm Çavuşu ve sair Çavuşlar er- vakıt Ruznamçe-i evvel Efendi tevzi defteriyle Bâb-ı
          bâb-ı mesalihin önüne düşüb doğru Sadr-ı âzam mezburun dibine gelüb defetr-i mezburu kıraat
          hazretlerinin önüne gelüb iki geçilden dizilirler. eder Yeniçeri’nin ulufesi veriliüb tamam olduğu
          Muhzır Âğa ve Bostancılar Odabaşısı ve Kethüda gibi tekrar Yeniçeri Efendisiyle Kul Kethüdası Ağa
          yerleri ve Sübaşı ve Asesbaşı cümle ânda hazır ve dâmenbûs edüb giderler. Bâdehû sair Ocaklı
          fermâna muntazır olurlar. Sadr-ı âzam hazretleri Kâtibleri ve Kethüdaları dahi alâ meratebihim bu
          istimâ-i duaya şur’ u buyurub iki tarafta nevbetle minvâl üzere gelüb ulufelerin alub cümlesi tamam
          zuhaller okunur. Ve muktezây-ı Şer’ ve kanun üze- olduktan sonra taam edüb Çavuşbaşı ve Kapucu-
          re mesalih-i ibadi-i gurru-u fasl-ı husumet ve kat’i lar Kethüdası Ağalar taamın önünce içerü giderler
          nez’a buyurub lâzım gelirse ahkâm-ı hududu ve ve Matbah-ı Âmire hüddamıyle maan selamlayub
          taayyir ve siyaseti icra eder ve tevcihatı dahi mahal- siniler kuruluncaya dek dururlar badehu yerlerin-
          liyle buyururlar ve Sadr-ı Rûm Efendi hazretleri de tenavül ve taama giderler. Lâkin kable’t-taam
          dahi kendülere havale olunan davaları dinler. Bu Sakabaşı evvelâ Sadr-ı Âzâm hazretlerine ve sair
          esnada eğer evamir-i aliyye olunur ise vüzerâ dahi vüzerâya ve Nişancıyla ve Sakalar Kethüdası dahi
          Nişancı gibi tuğra ile meşgul olub ve Defterdar Sadreyn Efendiler hâzeratına ve Defterdarlara
          Efendi dahi imzasıyla şefl eder maslahatlar ta- âdetleri üzere makrome verülüb ve leğen ve ibrik
          mam olduktan sonra Çavuşbaşı Ağa deyneğin ka- hizmetini görüb badehu üç yerde siniler kurulur.
          kub ol işaretle Çavuşlar ve sair hüddam cümle Biri Sadr-ı âzâm önünde ve biri sair vüzerâ önle-
          Divânhâne’den taşra çıkarlar. Mevacib verilecek rinde ve biri Kazasker Efendilerin önlerinde Nişan-
          ise mevacib akçeleri veznedarlar yeddiyle huzur-u cı ile Başdefterdar iskemlelerde oturub Sadr-ı
          âsafîden Kubbe-i Hümâyûn kapusuna doğru her âzâm hazretleriyle tenavül ederler ve eğer vüzera-
          on kisesi bir yığın olmak üzere düşünmeye başlan- da müzaheme olursa ikinci vezir dahi Sadrazam ile
          dıktan sonra Reisülkküttab Efendi gelüb huzur-u tenavül eder. Şıkkeyn, iskemlelerde oturub vüzerâ
          âsâfîde ulufe istinzanını müşar telhis bağlayub Ka- ile tenavül eder. Sadr-ı âzam hazretlerinin ve sair
          pucular Kethüdası Ağa vasıtasıyla merfu’ rikâb-ı vüzeranın sinilerin Çaşnıgîr Ağalar kondururlar.
          müstetâb-ı hüsrevânî kılınub Reis Efendi yine cây-ı Ama Kazasker kendi Muhzırbaşıları kondurur.
          mahsusa avdet eder bâdehû Kapucular Kethüdası Taam tamam oluncaya dek Mehterbaşı ve Ekmek-
          Ağa Hatt-ı Hümâyûn ile Bâb-ı Bâbüsaade’den çık- çibaşı ve Matbah-ı âmire emini ve Vekilharc-ı
          dıkda Çavuşdan Baş Ağa istikbâl edüb önünce Sadr-ı âzâm hazretlerinin karşısında el kavuşur-
          Kubbe-i Hümâyûn kapusuna takarrüb eyledikde lar. Bade’t-taam selâmlayub giderler ve Sakalar
          Sadr-ı âzâm hazretleri yerlerinden hareket ve dahi helâl ve makrome ve leğen ve ibrik (s. 256)
          Kubbe-i Hümâyûn kapusuna iki üç hatve kalarak hizmetini görürler. Bade’ttaam Kubbenişîn olanla-
          mahalden (s.255) karşılayûb Kapucular Kethüdası ra ve Reisülküttâb efendiye Teşrîfatî gullâb ve Mat-
          Hatt-ı Hümâyûnu takbîl ve vaz’ ve ser eyledikden bâh emini buhur verdikten sonra İbtidâ Yeniçeri
          sonra Sadr-ı Âzâm hazretlerine ânlar dahi takbîl Ağası ve olduğu mahalden re’sen doğru arza gider
          ve iltisam ve vaz-ı ser-i ikram eyleyüb yerlerine ve bâdel arz çıkub Bâbüssaade’de kapucu başılar
          oturmazdan evvel Reisülkküttab efendi gelüb pîş-i ile tevakkuf eder. Bâdehû Çavuşbaşı Ağa ile Kapu-
          âsâfîde durur Sadr-ı Âzâm hazretleri dahi kıyâmen cular Kethüdası Ağa asaların yere darb ederek
          Hatt-ı Hümâyûnun mührünü açub zarfı olan kağıdı Kubbe-i Hümâyûn kapusu önüne gelüb göründük-
          destimal ile mümâileyh efendiye teslim ederler. leri gibi Sadreyn Efendiler hâzeratı hareket eder-
          Bâdehu hatt-ı Hümâyûnu Sadr-ı Âzam hazretleri ler. Kubbe-i Hümâyûn kapusuna vardıklarında se-
          feth ve kıraat ve takbîl ve ber-i ser edüb oturduktan lamlık içün beru döner iken Sadr-ı Âzâm
          sonra Muhzır Ağa’ya emir ve işaret buyurmalarıyla hazretleri ve sairleri bilcümle hareket ve kıyamen
          ol dahi haber edüb o çıkub geldükde Yeniçeri efen- selamlayub arza giderler. Ve çıkub ânlar dahi ke-
          disiyle kul kethüdâsı ağa Kubbe Kapusundan içerü zalik Bâbüssaade’de tevakkuf ederler. Bâdehû
          girüb ve doğru dâmenbûs-u âsafiye gerü çıkılub yine Çavuşbaşı Ağa ile Kapucular Kethüdası Kub-
                               204
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211