Page 205 - Defterdar Dijital
P. 205

Defterdarlık


                                devlet kubbe kapusundan taşra istikbale müsara-
                                at ederler. Vüzerây-ı âzâm Dîvânhâne kapusunun
                                haricinde yollarıyla selâma dizilüb Sadreyn-i Muh-
                                teremeyn Efendiler hâzeratı, Reisülküttab Efendi-
                                ler tahtası önünde ve mukabelesinde Defterdarlar
                                ve Defter Emini efendiler dururlar. Nişancı eğer
                                vezir ise Vüzerâ ile durur. Vâlâ defterdarlar ile du-
                                rur. Baş defterdar dahi böyledir. Çavuşbaşı ve Ka-
                                pucular Kethüdâsı Ağalar Divanhâne kurbinde
                                selâma dururlar. Sadr-ı Âzâm hazretleri vüzerâ
                                önünden geçüb İbtidâ Bâbüssaade tarafına selâm
                                verir bâdehû dönüb Hâcegân Efendilere, Vüzerâya
                                bâdehû Sadreyn-i Muhteremeyn Efendilere ve
                                Defterdarlara selâm vererek Divânhâneye girer-
                                ler. Ve akablarınca tertibleri üzere vüzerâ ve Sad-
                                reyn ve Defterdarlar giderler. Ol halde taşra Hazi-
                                nedarı başı Hazine kapusunun mum mührünü
                                Sadr-ı âzâm hazretlerine arz edüb gittikten sonra
                                sağ câniblerinde vüzerâ ve Nişancı’ya ve sol taraf-
                                larında Sadreyn Efendiler ve defterdarlara “saba-
                                hınız hayrola” muamelesiyle tevcih-i nikâh eyle-
                                diklerinde cümle erkân dahi yerlü yerlerinde
                                otururlar. Celse-i hafiyeden sonra tekrar yine ye-
                                min ve yesarlarına “sabahınız hayrola” deyu atf-ı
                                nikâh iltifat buyurduklarında cümle erkân ber ve-
                                ch-i ikram hareket ve kıyam edüb otururlar. Bâ-
                                dehû Dîvanhâne haricinde “Feth-i Şerîf” okunma-
        I. Murad'ın cülûsu. (Hünername, Sayfa 23)   ğa işaret-i âsafî buyurulursa başlar. O esnada
                                Çadır Mehterbaşısı Ağa bir tas Yeniçerinin şurba-
                                sıyla fodlasın Sadr-ı Azâm hazretlerine ve Vü-
        Çavuşbaşı ve Kapucular Kethüdası Ağalara dönüb  zerây-ı âzâm ve Sadreyn-i Kirâm hâzeratına ve
        yine orta kapuya girüb kudüm- ü âsafîye muntazır  Defterdar efendiye alet-tertib arz edüb tenavül bu-
        olurlar. (s. 253). İkinci vezir makamında olan Paşa  yururlar. Bâdehû hüsn-ü hal askere işaret içün
        hazretleri sağına soluna selâm verir bâdehû yerle- kadimden kanun olmak üzere Muhzır Ağa tabak
        rine otururlar. Sadr-ı âzâm hazretlerinin kudüm- ile akide şekeri getirüb (s. 254) Sadr-ı âzâm haz-
        lerine muntazır olurlar eğer yaz eyyamı ise Saka- retlerine ve sair Vüzerây-ı âzâm ve Sadreyn-i
        başı Helvahâne-i Hassa’dan buzlu mümessek  Kirâm ve Defterdâran ve Tevkî Efendilere sunar.
        şerbetler ve kış eyyamı ise mümessek macunlar  Herkes birer mikdar alub telezziz edüb “Feth-i
        getirirler. İbtida vüzeray-ı âzâma ve sâirine yolla- Şerîf” tamam oldukda Kapucular Kethüdası Ağa,
        rınca sunar. Bir sehilden sonra Sadr-ı âzâm haz- Galebe Dîvânı ise Kul Kethüdası Ağa tarafına değil
        retleri gelir Çavuşbaşı Ağa ile Kapucular Kethüda- ise Yeniçeriye tevcih edüb selâm verir. Derhal Ye-
        sı Ağa orta kapunun dahilinde karşılayub kemâl-i  niçeri güruhla seyirdüb şorba kaparlar. Badehû
        ikramla selâmın aldıktan sonra önüne düşerler.  Reisülküttab Efendi adab ile Dîvânhâne’ye girüb
        Sadr-ı âzâm hazretleri dahi Bölük Ağalarına ve Ye- üstünün yenlerini düşürüb aheste aheste Defter-
        niçeri Ağasına ve sâirlerine selâm mahallerinde  darlar tarafından gelüb Sadr-ı âzâm hazretlerinin
        olan merasimi icra ederek Dîvânhâne’ye karîb gel- eteğin öpüp sol caniblerine telhis kesesini kor ve
        diklerinde Sakabaşı erkânı agâh etmek içün sût-ı  yine etek öpüp gider. Bâdehû Divitdar Efendi Sadr-ı
        bülend ile “buyur” deyû çağırır. Derhal erkân-ı  âzâm hazretlerinin önlerine divit makromesi ve


                               203
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210