Page 204 - Defterdar Dijital
P. 204

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

         Bâdehû Ağay-ı mümâileyh Kubbe-i Hümâyûn
         kapusundan çıkdıkda Kapucular Kethüdası Ağa
         ile mâen kapu önünde beraber göründükleri
         gibi bâlâda tahrir olunduğu üzere üst kürkünün
         sağ yeni ele alındıktan sonra hareket buyuru-
         lub alâ - meratebehûm huzzâra selâm verilerek
         Divânhâne kapusundan taşra azimet ve yine
         Bâbüssaade’ye doğru tevcih buyurulub evvelki
         gibi selamlandıktan sonra yine sola dönülürken
         ber vechi muharrer hazine tarafında duranlara
         ve aklâm hulefâsına ve hâcegan efendilere ve be-
         ride duranlara sonra Dîvânhane Kapusu önün-
         de (s.252) durmalarıyla defterdar ve Reisülküt-
         tab efendiler ve Tevkî ve Şıkkeyn Defter Emini     bülend ile selam alub kendi ıstılahları
         Efendilere, Teşrifatiye selâm verilerek teşrif     üzere alkışlar. Vüzeradan gayrı kimes-
         buyurulduğu üzere aheste aheste gidülüb orta      nenin selamı bu minval üzere alınmak
         kapudan taşra çıkıldıkda saadetle esb-i ikbâle     kanun değildir. Bâdehû Bâb-ı Hümâyûn
         süvar ve saray-ı devlet medara tevcih buyurulur.    açılub cümle ahali-i Dîvân güruhla ka-
                                     pudan içerü girerler. Lâkin Kazasker
         Ref’etlû Sadrı Âzâm hazretleri Salı Dîvânında      Efendiler ve Defterdar, Reisülküttab
         beyaz üst ve Pazar günü Dîvân-ı Hûmayûn         Efendiler kapudan içerü girdiklerinden
         olursa yevm-i mezburda kırmızı üst giymeleri      sonra Dîvânhâne’ye girmeyüb Reisül-
         kanun-ı kadimdir.                    küttab Efendi tahtası kurbinde oturub
                                     vüzerây-ı âzâmın kudümüne muntazır
                                     olurlar. Çavuşbaşı Ağa ile Kapucular ket-
                                     hüdası Ağa Vüzerây-ı âzâmı orta kapu-
                                     nun dâhilinde karşılayub selamladıktan
                                     sonra sim-i âzâlarıyla önlerine düşerler
                                     vüzeray-ı âzâm yollarınca birbirlerinin
                                     ardınca yürüyüp ikinci vezir makamında
                                     olan cümlesinin önünce yürüyüb Bölük
                                     Ağalarına ve Yeniçeri Ağasına ve sairle-
                  Kanûn-ı Ahvâl-i Hümayûn ve İhrac-ı Me- rine selâm mahallerinde olan merasimi
                  vacib-i Âtıfet-nümûn          icra ederek Dîvânhâne kurbine geldikle-
                                     rinde Çavuşbaşı Ağa ve Kapucular Ket-
                  Dîvân günlerinde erkence sabah nama-  hüdası Ağa selâma dururlar. Vüzeray-ı
                  zından sonra Ocak ve Bölük Ağaları ve  âzâm bunlara selâm verüb geçdikde di-
                  sair erbâb-ı Dîvân Dergâh-ı âli önüne  vanhâne kapusunun önünde ale’t-tertib
                  varub tertib-i mutadları üzere dururlar.  Hazine tarafına doğru dizilirler ikinci ve-
                  Cümleden sonra vüzerây-ı âzam hazeratı  zir makamında olan Paşa hazretleri ile-
                  varır her varan vezirin selâmında Yeniçeri  rü yürüyüb Bâbüssaade tarafına selam
                  Ağası atını bir mikdar ileri sürüb kemâl-i  verir. Bâdehû vezir gelir Vüzerây-ı âzâma
                  ikramla selâm aldıktan sonra geri dönüb  selâm verir. Reisülküttab Efendi tahtası
                  makamında durur ve mukaddem varan   kurbinde Sadreyn-i Muhteremeyn efen-
                  vezire sonra varan vezir selâm verdikde  diler hâzeratını ve Defterdarları selâmla-
                  selâm veren vezirin selâm çavuşu sût-ı
                                     dıktan sonra Divânhaneye girerler.
                               202
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209