Page 203 - Defterdar Dijital
P. 203

Defterdarlık


                            nub giderler sonra Çavuşbaşı Ağa huzur-u âliye geldikde
        Defterdar                temhiri mutad olan mahalleri mühürlemek içün Mühr-ü
                                        Hümâyûn’u hîn-i tesliminde kı-
                                        yam ve ikrâm-ı tam birle nakil
                                        ve iltisam buyurulub müma-
                                        ileyhe verildikde ol dahi alub
                                        hizmet-i me’mûresin edâ ile
                                        getürüb Kubbe-i Hümâyûn ka-
                                        pusundan sür’at ile içerü girdiği
                                        gibi yine kıyâm olundukda teka-
                                        bül buyurulur.

                                        Badehu Divân tamam olub
                                        taam geldikde Defterdar, Tevkî
                                        gerek vezir ve gerek hâce ol-
                                        sunlar gelüb böyle taam ederek
                                        bunlardan gayrı kimesne böyle
                                        taama oturmazlar ve esnây-ı
                                        taamda şerbet ikram edildikde
                                        vüzerâ ve Sadreyn hâzeratına
                                        doğru tevcih-i nigâh buyurul-
                                        dukda ânlar dahi âfiyet temen-
                                        nasın ederler ve ânlar içün be-
                                        rüye müteveccih olduklarında
                                        ânlar dahi afiyet muamelesi
                                        buyurulur. Bade’t-taam devlet
                                        odası cüz’ice teşrif buyurulub
                                        mutad üzere hademe-i Divân’a
                                        ihsan buyurulduktan sonra yine
                                        Sadr-ı Saadete teşrif buyuru-
                                        lur. İbtidâ ki, Divânda bu veçhi-
                                        le hademe-i mezbureye kerem
                                        buyurulagelüb bâdehû dört beş
                                        divânda birine bu veçhile kerem
                                        olunagelmiştir.
                                        Bâdehû Çavuşbaşı Ağa ve Ka-
                                        pucular kethüdası Ağa Divan-
                                        hâne Kapusuna geldiklerinde
                                        Sadreyn efendiler hareket edüb
                                        Kubbe-i Hümâyûn kapuları-
                                        na vardıklarında selâmlık içün
                                        dönmezden evvelce kıyam bu-
        Mecmu’a-i Tesavir-i
        Osmaniye Albümü.            yurulub berû döndüklerinde kıyamen selâmlanub giderler
                            sonra Çavuşbaşı Ağa huzur-u âliye geldikde temhiri mu-
                            tad olan mahalleri mühürlemek içün Mühr-ü Hümâyûn’u
                            hîn-i tesliminde kıyam ve ikrâm-ı tam birle nakil ve iltisam
                            buyurulub mümaileyhe verildikde ol dahi alub hizmet-i
                            me’mûresin edâ ile getürüb Kubbe-i Hümâyûn kapusun-
                            dan sür’at ile içerü girdiği gibi yine kıyâm olundukda teka-
                            bül buyurulur.


                               201
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208