Page 202 - Defterdar Dijital
P. 202

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


         zaskerleri) hazeratıyla Reis Efendiye ve akabince sol ta-
         rafta (s.251) Defterdar ve Tevkî ve Şıkkeyn Defter Emini               Sadrazam
         Efendilere ve Teşrifatiye selâm veri-
         lerek Kubbe-i Hümâyûna ve duhul
         ve musaddır-ı saadete kaavad bu-
         yurulduktan sonra vüzerây-ı âzam
         ve Sadreyn-i Kirâm ve Defterdâran
         ve Tevkî efendilere ala murate-
         behûm muamele-i ısnai buyurulub
         ânlar dahi kıyam ve temennâ edüb
         bâdehû Feth-i şerif kıraat olunur-
         ken gâhice mehter başı ağaya emir
         ve işaret buyurulub ağay-ı mümâi-
         leyh dahi taşradan bir iki fodla ve
         Reis efendinin Mehter başısı bir tas
         çorba alub geldiklerinde bir mikdar
         tenavül buyurulub ve gâhice fodla-
         nın huzur-u âlide vezin olunması
         fermân buyurulur.

         Badehu Divân tamam olub taam
         geldikde Defterdar, Tevkî gerek
         vezir ve gerek hâce olsunlar ge-
         lüb böyle taam ederek bunlar-
         dan gayrı kimesne böyle taama
         oturmazlar ve esnây-ı taamda
         şerbet ikram edildikde vüzerâ
         ve Sadreyn hâzeratına doğru
         tevcih-i nigâh buyuruldukda
         ânlar dahi âfiyet temennasın
         ederler ve ânlar içün berüye
         müteveccih olduklarında ânlar
         dahi afiyet muamelesi buyuru-
         lur. Bade’t-taam devlet odası
         cüz’ice teşrif buyurulub mutad
         üzere hademe-i Divân’a ihsan
         buyurulduktan sonra yine Sadr-ı
         Saadete teşrif buyurulur. İbtidâ
         ki, Divânda bu veçhile hademe-i
         mezbureye kerem buyurula-
         gelüb bâdehû dört beş divânda
         birine bu veçhile kerem oluna-
         gelmiştir.                                   Mecmu’a-i Tesavir-i
                                                 Osmaniye Albümü.
         Bâdehû Çavuşbaşı Ağa ve Kapucular kethüdası Ağa
         Divanhâne Kapusuna geldiklerinde Sadreyn efendi-
         ler hareket edüb Kubbe-i Hümâyûn kapularına var-
         dıklarında selâmlık içün dönmezden evvelce kıyam
         buyurulub berû döndüklerinde kıyamen selâmla-

                               200
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207