Page 201 - Defterdar Dijital
P. 201

Defterdarlık

                                DİVAN-I HÜMÂYÛN’A AİT

                                TEŞRİFAT    14


                                Divan-ı Hümayûn teşrifatı her devirde

                                oldukça tebdilata uğramıştır. Makam-ı
                                sadareti ihraz eyledikten sonra Cidde
                                Valisi iken vefat eden Nâilî Abdullah
                                Paşa tarafından teşrifata ait yazılan
                                eserde buna dair mühim malumat
                                vardır. Gerek teşrifat usulüne ve gerek
                                Topkapı Sarayı’nın kubbe altı civarı-

                                na dair kıymetlimalumatı ihtiva eden
                                kısımları ber vech-i âti iktibas ediyoruz:


                                Ref’etlû  Sadrazam  Hazretlerinin  Divân-ı
                                Hümâyûn’a Teşrifleridir:
                                İbtidâ saadetlû, orta kapuya varıldıkda üst kürkünün
                                sağ yeni ele alınıb içerüye girildiği gibi İbtidâ sol canib-
                                de sipah ve silâhdar ağalarına akabince sağ tarafta çor-
                                bacı ağalara selâm verdikten sonra Çavuşbaşı ağayla
                                Kapucular kethüdası ağaya dahi selâm verilüb aheste
                                aheste ibtida ki, selâm taşına varıldıkda bir hatve mik-
                                darı teveccüh ile Yeniçeri Ağasına selâm verildiği gibi
        Sultan Orhan'ın cülûsu. (Hünername, Sayfa 20)
                                sağ tarafa meyil buyurulub o esnada Çorbacı ağalar
                                ve sipah ve silâhdar ağaları beriye doğru dizilüb mü-
        Eserin önemi, muhtevasının zenginliği ve müelli- teveccih olmalarıyla tekrar ânlar ile kaldırımdan aşa-
        finin konu hakkında yetkili bir kimse olmasından  ğı duranların cümlesine birden selâm verilüb badehu
        gelmektedir. Nitekim müellif, eserin başlangıcın- ikinci selâm taşına her varıldıkda yeniçeriye dahi selâm
        da devlet teşrifatına ait belgelerin hazinede saklan- verildikten sonra kaldırım kenarında duran Divân-ı
        dığını, ancak bir süreden beri teşrifata ait esasların  Hümâyûn çavuşlarına işaretle selâm verilerek Divan-
        unutulduğunu, teşrifatçıların ellerinde ihtilâf anın- hâne kapusuna takarrüb olundukda Çavuşbaşı Ağa
        da kolayca bakabilecekleri muntazam bir metnin  ile Kapucular Kethüdası taş direk yanında tevakkuf
        bulunmadığını ifade ederek hükümdarın fermanı  etmeleriyle ortalarından mürur ve sağ ve sola bakılma-
        ile, teşrifatçılıkta bulunduğu sırada bu eksikliği  yarak Bâbüssaade’ye doğru gidilüb selâm taşının sol
        gidermek üzere bu eseri derlediğini belirtmekte- yanında kaldırım arasındaki yassı taşın üzerine va-
        dir. Açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınan eser- rıldıkda Bâbüssaade selâmlanub bâdehû sol taraftan
        de, Osmanlı Devleti’nde çeşitli vesilelerle yapılan  Divanhâne kapusuna doğru dönülüb karşıda Hazine
        merasimler, tarihleriyle birlikte ayrıntılı olarak ve- önünde duranlara ve aklâm hulefâsına ve Hâcegân-ı
        rilmektedir. Bir kısmı Türk Tarihi Encümeni Mec- Divân efendilere ve sonra burada duranlara selâm veri-
        muasında tefrika halinde yayımlanan eserin çeşitli  lüb Divanhâne kapusuna takarrüb buyuruldukda Ça-
        kütüphanelerde yazmaları bulunmaktadır. Bunlar  vuş Başı Ağa ile Kapucular Kethüdası Ağa’ya bâdehû
        arasında, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Ye- Divanhâne kapusu kenarına yani dehliz önüne gelin-
        niler, nr. 612) ile Türk Tarih Kurumu Kütüphane- diği gibi vüzerâya birden selâm verilüb dehliz kenarına
        si’nde (nr. 20) kayıtlı olan nüshalar zikredilebilir. 13 çıkıldıkda sağ tarafta Sadreyn (Anadolu ve Rumeli Ka-
                               199
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206