Page 200 - Defterdar Dijital
P. 200

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                                    olup, eylediği tazarru’ı kabule karin olmağla
                                    cesedi tavaf-ı veda’ eyledi. Fazıl ve hoş-nuvis ve
                                    huban ue ulfeti ziyade ve nev-civan istihdamın-
                                    dan mahzuz idi; hatta riyaseti aleminde etba’ı
                                    imammdan şikayet edup. Efendimiz kendi nef-
                                    sine hass kıldığı mahbubları imama emanet bu-
                                            yurmuş-iken, hıyanet ediyor
                                            dediklerinde, ihtilat-ı ne-
                                            seb vaki’ olmaz deyu cevab
                                            verdikde, huddam mucab
                                            olmayup, ya imam durur, ya
                                            biz deyup, sabah Efendi bi-
                ?                            nek taşma inup, ata binecek
                                            vakit, etba’ muttefik imam
                                            def’ olunmaz ise birimiz
                                            gitmeyuz deyicek, Efendi
                                            seisden iskemle getirdup,
                                            binek taşına ku’ud ve seisi
                                            Cavuş-başı’ya irsal ve yirmi
                                            Cukadar getirup anlar ile
                                            kapıya vardıkda, mucedde-
                                            den etba’ hemen ol-gun”
                                            alup konağında Kethu-
                                            da’dan gayri olan etba’ın
                                            cümlesinin yataklarını ve-
                                            rüp def’ eyledi. Böyle tabi’at
                                            sahibi mahbubu’l-kulub bir
                                            zat idi. Rahmetullahu-aley-
                                            hi.” 11

                Şem’danî-zade Fındıklılı Süleyman Efendi Abdullah Nâilî Paşa, kanun ve nizamlar
         Topkapı Sarayı
          Bab-üs Selam  Mür’i’t-tevârih adlı eserinde Na’ili Abdullah üzerindeki bilgisi ile tanınan bir kişiydi.
             Kapısı Paşa’dan bahsederken şunları söyler:kay- Bunu yazdığı eserle de kanıtlamıştır. Paşa,
                     21
                dedilmiştir.               eserinin dibacesinde İslâm devletlerin-
                “…Ve Cidde valisi olan Na’ili Abdullah Paşa  de Defterdarlığın bir kısa tarihçesini de
                                         12
                hacc kasdı ile Ka’be’ye azim oldukda, ben“  vermiştir. Teşrifatçı iken pâdişâhın emri
                bir günahkâr kulum, Beytullah’a nazara haya  ile Osmanlı teşrifat kanunlarını toplaya-
                ederim ya-Rabb beni mahcub etme, ruhumu  rak yaptığı mecmuaya şerh olmak üzere
                kabz eyle deyii eylediği du’ası mustecab olup,  te’lif ettiği risaledeki kanunların sebeple-
                Ka’be’ye karib omru tam olmağla, cenazesi  rini beyân eden bu eserini “Mukaddime-i
                Harem-i şerife götürülüp, tavaf ettirilup buk’a-i  Kavânîn-i Teşrifat” olarak adlandırmıştır.
                mubarekeye defn olunmak nasib oldu. Her fen- O’nun Mukaddime-i Kavânîn-i Teşrîfât’tan
                de kemali olup, Hâcegân-ı divani menasıbm- başka, kıraat ilmiyle ilgili el-İfâdetü’lmuk-
                da Teşrifati ve Beylikci’liği cem’ve sonra Reis  nia fî kırâati’l-eimmeti’l-erbaa adlı Arapça
                ve Defterdar ve Sadr-ı azam olup, ba’de’l-azi  bir eseri ve mürettep bir divanı vardır. En
                Cidde valisi oldukda, mevsim-i haccda ziya- önemli eseri olan Mukaddime-i Kavânîn-i
                ret-i Beytullah’a giderken cürmünü mu’tarif  Teşrîfât, kendi türünde en kıymetli derle-
                                    melerden biridir.


                               198
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205