Page 20 - Defterdar Dijital
P. 20

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                        Defterdarın


                    Vazife ve Yetkileri

           Maliye işleri, devletin bütün diğer işleri gibi vezîr-i a’zamın nezareti altında
           bulunmakla beraber bunun asıl mes’ul amiri başdefterdardı ve başdefterdar
               önemli maliye işlerini yalnız vezîr-i a’zamla müşavere ederdi.   16

           Fatih Kanunnâmesi’ne göre defterdar, padişahın malının vekili olup onun
            izni olmadan hazineye akçe girişi ve çıkışı yapılamazdı ve başdefterdarın
           derecesi Rumeli Beylerbeyi derecesindeydi. Defter emini ve şehremini, 300
           akçe kadılar ve reîsülküttâblar defterdarlığa getirilebilirdi. Bunlar haricinde
                 mal defterdarları da Başdefterdarlığa tayin edilebilirdi.  27

              aşdefterdara maaş olarak 160.000, ması gerektiğinde defterdarın nezâretinde
            BAnadolu Defterdarına 140.000, Şıkk-ı bu işlemin gerçekleştiğini görüyoruz. Hazi-
            Sani Defterdarına da 130.000 akçelik dir- neye girecek paranın tam ayar olduğunun
            lik verilmiştir. Bunun haricinde defterdar- tesbiti defterdarın hassasiyet göstermesi
            ların yazlık, kışlık elbiseleri, ekmekleri ve gereken konulardandı. Bunun için defter-
            sair aidatları da vardı. Mal defterdarlarına darın hazineye girecek paraları yakmadan
            450.000 akçelik sancak verilir ve doğrudan yani sahih olup olmadığını kontrol etme-
            doğruya vezirliğe yükseltilebilirlerdi. Def- den sokmaması ve darphâneyi yoklaması,
            terdarlara 600.000 akçelik has, 150.000- ayrıca hazineden emeklilik vermemeye
            240.000 arasında sâlyâne verilir, başdef- çalışması gerekliydi.
            terdar 90.000, mal defterdarları 80.000
            akçe ile emekliye sevk edilirlerdi. 28 Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren mali-
                                yenin bütün işlerinde tek merci olan baş-
            Defterdarlar maliyece iltizam ve emanet  defterdar her akşam hazine işlemleriyle
            suretiyle ihale edilen has tevcihlerinde  ilgili raporları alıp inceler, haftalık ola-
            haslar kaç yük ise her yük başına imza  rak ya da iki, üç günde bir bu raporlar
            hakkı olarak 1000 akçe ve hazineye para  hakkında vezir-i a’zama bilgi verir ve
            tesliminde bin akçede yirmi akçe kesr-i  rapor sunardı. Başdefterdarın en çok
            munzam ismiyle aidat alırlardı. Padişaha
            gelen hediyelerden vezirlerle birlikte pay  önem verdiği şey senede üç defada dört
                                  31
            aldıkları da bilinmektedir. Yine bu payın  kıst  üzere Kapıkulu ocaklarına verile-
            hazineye gelen haraç ve adet-i ağnamdan  cek maaş için para tedariki idi.
            da alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca defter- Bunun temin edilmesi padişah ve vezîr-i
            darın havâss-ı hümâyûn (padişah hasları) a’zam için de önem arz ediyordu. Ancak
            âşârından da kendisine yiyecek yardımın- defterdara verilen malî yetki, onun harca-
            da bulunulduğu ve maiyetindeki kâtiplere malarında tamamen serbest olduğu anla-
            de kitâbet hakkı verildiği bilinmektedir. 30 mına gelmemelidir. Çünkü defterdarların

            Para hazinesiyle defter hazinesinin açıl- arz etmeksizin hazineden verebilecekleri
                                miktar 2 akçeyi geçemiyordu. 32
                               18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25