Page 199 - Defterdar Dijital
P. 199

Defterdarlık

                             Na’şı Mekke’ye getirilip Zemzem Kuyu-
                             su yakınında gasl ile yedi kere Beyt-i Şerif

                               tavaf ettirilip Hz. Hadice’nin yakınına
                             defnedilmiştir. Fâzıl, hüner sâhibi, temiz
                              ve dindardı. Reisliğinde Vassâf Tarihini

                              Avnî Efendiyle diğer kâtiplere okutmuş-
                               tu. Kadirîhane’ye minber koydu. Oğlu

                                Şâkir Feyzullah Bey ve onun oğulları
                                Halil Nuri Bey ve Abdürrahim Necib
                                Bey’dir. Nuri Bey’in oğlu Nebil Bey,

                             Necib Bey’in oğlu Şekib Bey’dir. Kardeşi
                             ise ricalden Ebûbekir Vahdetî Efendi’dir.
                              Nailî Abdullah Paşa’nın Mevlevî olduğu

                                             bilinmektedir.  10        Bu olay Vakanüvis Vasıf tarihinde yer al-
        dığı gibi Dilaverzâde Ömer Efendi tarafın-
        dan yazılan Hâdikatü’l Vüzerâ Zeylinde 8
        tarih düşülerek anlatılmıştır. Sadâret-
        te 99 gün kalabildi, 24 Ağustos 1755’te
        azledilerek Sakız adasına sürüldü.Va-
        ka’anüvis Sadreddin Efendi’nin Vasıf ta-
        rihinde yer verilen ifadelerine göre ehl-i
        sufiyyeden olduğu belirtilerek “ Esma-i
        Hüsna adedince doksan dokuz gün sada-
        ret edüb Zilkâdenin on altıncı yevmi ahad
        sakıt an-il mesned olub Sakız adasına
        irsal olundu” denilmektedir. Ancak kısa
                     9
        bir müddet sonra affedilerek 1168 (1756)
        senesinde Kandiye Mutasarrıfı olduğu
        gibi, 1170(1757)’de Kavala ve Selânik
        sancakları da kendisine arpalık olarak
        verildi. 1758’de kendi isteği üzerine Cid-
        de Valiliğiyle Habeş Eyâletine gönderildi.
        Cidde’ye varışı Hac zamanına rastlamıştı.
        Hacca gitmek istiyordu. Ancak bu emeli
        yarım kaldı ve Mekke’ye giderken hasta-
        lanarak yolda vefat etti. Ölümünü haber
        alan Mekke Şerifi cenazesinin büyük bir
        törenle kaldırılmasını istedi.
                                Yıldırım Bayezid'in Kosova'da cülûsu. (Hünername, Sayfa 24)                               197
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204