Page 198 - Defterdar Dijital
P. 198

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

           stanbul’da doğan Nâilî Abdullah Paşa,
           Hotin Ağalığı'ndan emekli Davudpaşa-
         İlı Serdengeçti Halil Ağa’nın oğludur.
                              1
          1110 (1698) ‘de Davutpaşa’da doğdu.
          Son derece yetenekli olması nedeniyle
          çok küçükken okuma-yazmayı öğrendi
          ve henüz 15 yaşında olduğu halde 1125         di. 1745’te Akif Mehmed Efendi’nin azli
                                      5
          (1714)’de Divân-ı Hümâyûn kalem            üzerine teşrifatçılıkla birlikte kendisine
          efendiliği namzedi olarak çerağ edildi.        tekrar Beylikçilik verildi. 1160 senesin-
                             2
                                     de (1748-49) reîsülküttâb tayin edildi. Bu
          Az zamanda kalem işlerinde büyük bilgi         memuriyeti altı yıl devam etmiş ve selefi
          edindiğinden önemli yazıların yazılması        Mustafa Efendi’nin vefatından sonra ken-
                ?
          görevleri kendisine verilmeye başlandı.        disini okumaya vermişti. 1157 Muhar-
          Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Peçuylu          rem’i Gurresinde (1753) Sayda Valiliğine
          Ârif Ahmed Dede Efendi’ye damad oldu.         tayin olunan Halimî Efendi’nin yerine
                               3
                                     Şıkk-ı Evvel Defterdarı (Başdefterdar)
          Daha sonra çeşitli memuriyetlere tayin         oldu. Şehrî-zâde Defterdarlığı için şöyle
          edildi. 1143 Cemaziye’l-âhiri’nde (1730)        tarih düşmüştür:
          Beylikçi Kesedarı, 1149 Şaban’ında da         Sadr-ı istifayı teşrif edicek iclâlle
          (1736 Rus seferinde Babadağı ordugâ-          Hame alub destine bu Şehrî-zâde kemterî
          hında bulunduğu sırada) Beylikçi oldu. Bu       Müjde edüb halka yek mısra ile tarihin dedi
          önemli görevde bulunmakla beraber daha                          6
          önce olduğu gibi çalışkanlığıyla Reisülküt-      Sahibin buldu bu dem elhak mahall-i Defterî
          tap Mustafa Efendi’nin en büyük yardım-        Bu arada meşhur Kızlarağası Beşir Ağa
          cısı oldu. Aynı yıl İran-Rus seferi sırasında     tarafından rahatsız edildiğinden bir süre
          önemli bir olay hayatını değiştirdi.          ilimle meşgul oldu. Süleymaniye Medre-
                                     sesinde mantık ve hikmet dersleri verdi.
                                     Hayır işleri de yapan Nailî Abdullah Efen-
                                     di yaşadığı mahalledeki camileri tamir
                                     ettirdi. Ayrıca, Hoca Hanı yakınlarındaki
                                     konağında ilim sohbetlerine ev sahipli-
                                     ği yaptı. Musikişinas olduğu da Ahmed
                                     Resmî Efendi’nin yazdıklarından anlaşılı-
                                     yor. Bu meşguliyetlerinden dolayı Maliye
                  Beylikçiler de diğer devlet erkânı gibi  hizmetinden epeyce uzakta kalmasından
                  savaşa katılmak zorunda oldukların- dolayı da oldukça üzüntüye düştüğü yine
                  dan kendisinin çok değerli bir bürokrat  Ahmed Resmî Efendi tarafından ifade
                  olması sebebiyle merkeze alınmasına  edilmektedir. 7
                  karar verildi. Böylece Beylikçilik Subhi
                  Mehmed Efendi’ye tevcih edilip Abdul- 1168 (1755) senesinde Sultan I. Mah-
                  lah Nailî Efendi Payitaht’a gönderilerek mud’un vefatı üzerine tahta geçen III.
                  önce Rikâb Beylikçiliğine, bir süre son- Osman Sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa
                              4
                  ra da teşrifatçılığa getirildi. Teşrifatçılı- ile anlaşmazlığa düşünce Naili Abdullah
                  ğı döneminde hükümdarın emriyle, çok Efendi, Hekimoğlu Ali Paşa’nın azli üzeri-
                  karışık ve dağınık durumda olan defterler ne 19 Mart 1755’te Vezirlik rütbesi alarak
                  ve teşrifat kanunlarını yeniden düzenle- Makam-ı Sadaret’e getirildi.

                               196
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203