Page 195 - Defterdar Dijital
P. 195

Defterdarlık


            cephesinde bulunuyordu. Bu fevkanî yapı- nesi olarak da faaliyet gösterir. Daha son-
            nın altında Mehmed Tahir Efendi’nin çeş- ra kaderine terk edilen yapı, 2007 Haziran
            mesi vardı. Cumhuriyet’in ilk yıllarına ka- ayında İstanbul Valiliği’nden alınan fon ile
            dar ayakta kalan okul, zamanla harap hale aslına uygun olarak Zeytinburnu Belediyesi
            gelmiş ve Demokrat Parti iktidarında, yani tarafından restore ettirilir. İlçedeki kültür
            1953’te yıkılmıştır.           aktivitelerinde kullanılmak amacıyla ‘Nağ-
                                medar’ ismiyle hizmete açılan bina, şim-
            Zeytinburnu’nda Abdülbaki Paşa Kütüpha- dilerde kültürel yayınların okunabileceği
            nesi olarak; hizmet veren bu yapı, eskinin  nezih bir mekân haline gelmiştir.
            sıbyan mektebi idi. Buranın inşa edicisi
            Birinci Ahmed Han dönemi Defterdarla- Sonuç
            rından olan ve bir dönem Maraş Valiliği de
            yapan Defterdar Abbulbaki Paşa’dır. Ri- Osmanlı medeniyetinin ilim yuvaları adde-
            vayete göre darülkurrayı kendisine türbe  dilen sıbyan mektepleri, başta son payitaht
            olarak yapmayı planlayan Abdülbaki Paşa,  İstanbul olmak üzere, bilhassa İmpara-
            çok şatafatlı olduğunu görünce burayı da- torluğun son dönemlerinde memleketin
            rülkurraya dönüştürmüş. Lakin burasının  hemen her yerine inşa edilmiştir. Osmanlı
            hali hazırda darülkurra olarak düzenlendi- bürokrasisinin en önemli makamını işgal
            ği bilgisi rivayetin geçersizliğini gösteriyor.  eden ‘Defterdar’lar ise hayır işleriyle de
            Abdülbaki Paşa tarafından Sedefkâr Meh- gündem olmuşlardır. İmparatorluk eko-
            med Ağa’ya inşa ettirilmiş olan darülkur- nomisini yönlendiren devrin maliyecileri,
            ranın inşa tarihi, girişin üzerindeki mermer  Osmanlı toplumunun eğitimine de aynı
            levhadaki tarihe bakacak olursak, miladî  hassasiyetle eğilmişlerdir. Bu yapılardan
            1608’dir. Bir dönem sıbyan mektebi, daha  günümüze ulaşan örnek maalesef yok.
            sonra depo olarak kullanılan eser, 1970’li  Çünkü birçoğu zamanla hoyrat ve çarpık
            yıllarda Abdülbaki Paşa Çocuk Kütüpha- kentleşmenin tehlikesine maruz kalmış.
            Sıbyan mektebi, bugün ‘Nağmedar’ adıyla kültür-sanat mekanı olarak hizmet veriyor.
                               193
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200