Page 194 - Defterdar Dijital
P. 194

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Defterdar Mehmet Efendi İlkokulu duvarında yer alan kitabede şunlar yazıyor, “Sahibü’l hayrat vel hasenet
            dergâhı âli kapıcıbaşılarından vüzera i izam kapı kethüdası Mustafa Ağa Hicri 1200/ Miladî 1786

            Külliye kapısında iki kitabe vardır. Bunlar-
            dan biri Arapça, diğeri Farsçadır. Bu kita-
            belerden caminin 1541 yılında inşa edildiği
            ortaya çıkar. Camii muntazam kesme taş-
            tan yapılmış olup merkezi tek kubbelidir
            1766 zelzelesinde epeyce hasar gördüğü
            için tamir edilmiştir. Minaresi güney cep-
            hededir. Caminin banisi Defterdar Mahmut
            Çelebi Şeyh Hamdullah’ın talebelerinden
            olduğundan caminin âleminde bir hokka
            bulunur. Camii ile berber yapılmış olan
            medrese ve sıbyan mektebinden eser kal-
            mamıştır. Mahmut Efendi 1552 yılında ve-
            fat etmiş olup, caminin haziresinde açık bir
            türbede metfundur. Caminin avlu kapısının
            sağında 1543 kitabeli bir çeşme bulunur.

            Abdülbaki Paşa sıbyan mektebi, kül- Abdülbaki Paşa, sıbyan mektebi Merkez Efendi Külliyesi’nin yanında bulunuyor.
            tür-sanat mekânı oldu

            Bir diğer Defterdar Sıbyan Mektebi bina halk arasında ‘Harem Camii’ olarak bilinir.
            eyleyen kişi de Sultan II. Mahmud dönemi İşte ‘Defterdar Mektebi’ olarak nam salmış
            maliyecilerinden Mehmed Tahir Efendi. bu okul da cami ile aynı yıllarda inşa edilir.
            Osmanlı klasik üslubunda, 1826’da inşa Mektep, Harem İskelesi civarında, Selimiye
            edilen Defterdar Mehmet Tahir Cami,   İskele Caddesi ile Kavak Bayırı Sokağı’nın
                                 birleştiği köşede, cami-i mezkûrun doğu
                               192
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199