Page 193 - Defterdar Dijital
P. 193

Defterdarlık

            Defterdar Sıbyan Mektepleri…

            Osmanlılar’da maliye teşkilatının başına Günümüzde yıkılan bu yapının yerinde 1950
            ‘defterdar’ denirdi. Birçok hayır eseri yap- sonrası taşradan İstanbul’a göçen insanla-
            tıran Defterdarlar, yukarıda arz ettiğimiz rın yaptığı gecekondular bulunuyor. 1766
            ‘sıbyan mektepleri’ de inşa ettirirlerdi. Gü- İstanbul depreminde bu taş mektebin bü-
            nümüzde sayıları bir elin parmaklarını geç- yük ölçüde zarar gördüğü biliniyor.
            meyecek kadar azalan bu yapılara örnek
            vermek icap ederse; Defterdar Nazlı Mah- Bunun üzerine deniz tarafındaki kapı yanı-
            mut Efendi Sıbyan Mektebi’ni söyleyebiliriz. na ahşap olarak inşa edilmiştir. Ancak bu            Defterdar Mehmet Bey Sıbyan Mektebi, (Göncüoğlu’ndan)

            Bu yer, İstanbul Eyüp’te, Haliç’in güney sıbyan mektebi de yangınlar sonunda yok
            yakasında eski Defterdar İskelesi karşı- olup; günümüze ulaşamamıştır.
            sındaki Yavedut Caddesinde üzerinde yer
            alıyor. İmparatorluğun 10. Padişahı Kanunî
            Sultan Süleyman devri defterdarlarından
            Nazlı Mahmut Efendi tarafından 1541 yı-
            lında külliyenin bir yapısı olarak inşa edilir.
            Burası, HadikatülCevami’de, “Caminin av-
            lusunda ahşap bir medrese kara tarafında
                         5
            taş mektep bina edilmiştir.”  diye geçer.
            Sıbyan mektebi, Çömlekçiler Arkası Soka-
            ğı’na açılan ve bugün maalesef olmayan
            avlu kapısının sol tarafında bulunmaktaydı.                Defterdar Mehmet Bey
                                                 Sıbyan Mektebi kitabesi,
                                                 (Göncüoğlu’ndan)
            5 Hadîkatü’l Cevâmî, İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mi’marî Yapılar, Ayvansarayî Hüseyin Efendi/Alî Satı Efendi/Süleyman Besîm Efendi, “Defterdar Camii”,
            Birinci Baskı: Mayıs 2001, İşaret Yayınları, 367.                               191
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198