Page 191 - Defterdar Dijital
P. 191

Defterdarlık


            Sıbyan mekteplerinin hocaları umumiyetle mekteplerine de yer verir. Buna göre semt
            medrese mezunu olup cami ve mescidler içerisinde üç sıbyan mektebi vardır: Yase-
            de imam-hatiplik veya müezzinlik yapan min Hatun Sıbyan Mektebi, Mehmed Ali
            kimselerdi. Kız çocuklarına mahsus mek- Paşa Sıbyan Mektebi ve Defterdar Mehmet
            teplerin hocaları ise Kur'an bilen, Sübha-i Bey Sıbyan Mektebi.
            Sıbyân ve Tııhfe-i Veh-
            bî gibi risâleleri oku-
            muş yaşlı kadınlardı.
            II. Mahmud devrinde
            sıbyan mektebi hoca-
            ları medrese teşkilâtı
            içinde hususi bir tah-
            sile tâbi tutulmaktay-
            dı.

            1868'de sıbyan mek-
            teplerine hoca yetiştir-
            mek üzere İstanbul'da
            bir dârülmuallimîn-i
            sıbyân açılmış ve er-
            tesi yıl hazırlanan
            Maârif-i  Umûmiyye
            Nizamnâmesi'nde
            ancak bu okullar-
            dan mezun olanların
            sıbyan mekteplerine
            hoca olabileceği be-
            lirtilmiştir. Sultan II.
            Abdülhamid   döne-
            minde ibtidâî mek-
            teplerinin açılmasıyla
            sıbyan mektebi tabirinin yerini ‘mekâtib-i  Anadoluhisarı’ndaki Defterdar Mehmed Bey İlkokulu önündeki türbe- şerif!
            ibtidâiyye’ almıştır. Bununla birlikte zama-
            nımıza kadar camilerde çocuklara basit Konumuzu ilgilendiren okul Edirne Def-
            dinî bilgiler verilen ve Kur'an okuma öğre- terdarı Mehmed Bey’in inşa ettirdiği sıb-
            tilen yerlerin halk arasında sıbyan mektebi yan mektebidir. 1896 yılında açılan okul,
            olarak adlandırılması geleneği sürmüştür. 2 Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ka-
                                patılır. 1956’da ise yeniden ilkokul olarak;
            Kubbeli, geniş, büyük bir odada ders   eğitim-öğretime hizmet verir. Nüfusun
                                artmasıyla eski mektep binasının arkası-
            görülürdü.                na, yeni bir okul inşa edilir. Göncüoğlu’nun
                                verdiği bilgilere göre, Nisan 2012’de yıktırı-
            İstanbul şehir tarihçisi Süleyman Faruk
            Göncüoğlu Osmanlı İstanbulu’nun ilk ya- lan okul, Mart 2013’te yeni mimarî biçimiy-
            pıları addedilen Hisarları incelediği çalış- le ilkokul olarak açılır. Kâgir duvarlı eski
            masında, Anadoluhisarı semtinin sıbyan  sıbyan mektebi halen mevcudiyetini koru-
                                                 3
                                makla beraber harap bir vaziyettedir.
            A. Zeynep Ahunbay, “Mektep”, İslam Ansiklopedisi, XXIX. , (2004), 5-9.
            2
            Süleyman Faruk Göncüoğlu, Osmanlı İstanbul’unun İlk Yapıları: Hisarlar ve Mahalleleri, “Semtin Sıbyan Mektepleri”, 1. Baskı: Mart 2016,
            3
            Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 63, 64, 65


                               189
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196