Page 190 - Defterdar Dijital
P. 190

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu            Sıbyan Mektebi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gelenek-
            sel ilkokuluna denirdi. Bu okullar, Selçuklular’dan ve

            öteki İslam ülkelerinden devralınmış bir mirastı. Bu
            okullar,‘darüttalim’, ‘mektephane’,‘muallimhane’ya da

            “darülilm” isimleriyle de anılırdı. Kelimenin etimolojisin-
            den haber vermek icap ederse, ‘mekteb’,‘yazı ögretilen

            yer’ anlamına gelirdi.


            Sıbyan mektepleri, okuma-yazma, bazı dinî I. Mahmud'un 15 Şevval 1152 (15 Ocak
            bilgiler ve basit hesap işlemlerinin verildiği 1740) tarihli vakfiyesinde muallimhâne-
            ilkokullardır. Hemen her mahallede bu- ye bir de hat hocasının tayin edildiği gö-
            lunduğu için ‘Mahalle Mektepleri’ veya taş rülmektedir. Yine 1. Mahmud'un annesi
            bina olarak inşaedildiği için ‘Taş mektep’ tarafından Galata'da yaptırılan mektebin
            de denilen bu okullar örgün eğitimin ilk ba- vakfiyesinde "fenn-i kitâbette mahareti
            samağını oluştururlardı. Okuma-yazmanın müsellem ve ta'lîm-i meşk-i hatta âlim bir
            yanında ahlâkî terbiye verilmesi de amaç- kimesne hâce-i meşk olup" denildiği gibi 1.
            lanıyordu. Çocuğu şerden sakındırmak ve Abdülhamid vakfiyesinde de "bir hattat üs-
            hayra sevk etmek, Osmanlı cemiyetinin tat" ifadesi yer almaktadır. Aynı padişahın
            eğitim felsefesiydi. Sıbyan mekteplerinde 1195'te (1781) tesis ettiği Babıâli'deki Ha-
            bugünkü gibi sınıf, ders saati ve teneffüs midiye Mektebi'nde Arapça ve Farsça da
            ayarlaması yoktu. Sabahtan ikindiye kadar programa alınmıştı.
            ders yalnız öğle paydosu yapılabiliyordu. 1
                                 Mektebe devam mecburiyeti kız
            Birinci  Abdülhamid   zamanında çocuklarında altı sene idi.
            Arapça ve Farsça da müfredata girdi.
                                 Sultan II. Mahmud tarafından 1824'te çıka-
            Mimar, restorasyon uzmanı ve mimarlık rılan ta'lîm-i sıbyân hakkındaki fermanda
            tarihçisi Zeynep Ahunbay’a göre, Osmanlı ise öncelikle zaruri dinî bilgilerin öğretil-
            sıbyan mekteplerinin programları başlan- mesi şart koşulmuş ve program şöyle tes-
            gıçtan 1924 yılına kadar çeşitli değişiklik ve bit edilmişti: Mektep hocaları çocukları iyi
            gelişmeler göstermiştir. Fâtih Sultan Meh- bir şekilde okutup onlara Kur'an tâlim et-
            med, İstanbul'da kurduğu ilk dârütta'lîmin tirecekler, ardından çocukların istidadına
            vakfiyesinde "ta'lîm-i kelâm-ı kadîm ve göre tecvid, ilmihal okutacaklar, İslâm'ın
            Kur'ân-ı azîm" okunmasını şart koşmuş-  şartlarını ve dinî kaideleri öğreteceklerdi.
            tu. 11. Bayezid, İstanbul'daki külliyesine ait Sıbyan mekteplerinin tahsil müddeti 1846
            vakfiyesinde sıbyan mektebinin programını tarihli tezkirede dört yıl olarak belirlenmiş-
            da vermektedir. Buna göre muallimhâneye tir. 1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizam-
            tayin edilecek muallim ve halife çocuklara nâmesi'nde de bu müddet muhafaza edil-
            Kur'an okumayı ve bazı ilmihal bilgilerini miş ve mektebe devam mecburiyeti yaşı
            öğretecektir. Daha sonra programa yeni erkek çocuklar için yedi, kız çocuklar için
            dersler ilâve edilmiştir.        altı olarak belirlenmiştir.

            1 Enver Halis, Osmanlı Egitim Sistemi, http://www.ilkadimdergisi.com/136/kapakenver. htm.29.01.2005.


                               188
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195