Page 19 - Defterdar Dijital
P. 19

Defterdarlık

                                Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde
                                 Mukataat Hazinesi kurulunca başında bulu-
                                nan vazifeliye yine nâzır adı verildi; Mukataat
                                 Hazinesi, Mansûre Hazinesi adını aldıktan
                                sonra başına getirilen şahıs da Mansûre Def-
                                terdarı olarak anılmaya başlandı. 1837 sonla-
                                rında Hazîne-i Âmire ile Darphâne Hazinesi
                                 birleştirilince başdefterdarlık lağvedilip yeni
                                  müessesenin başına getirilen şahsa Darp-
                                  hâne-i Âmire Defterdarı adı verildi. Şubat
                                1838’de iki hazine ayrılarak Hazîne-i Âmire
                                Mansûre Hazinesi ile birleştirilip defterdarlık
                                 Maliye Nâzırlığı haline getirildiyse de ertesi
                                 yıl hazineler yeniden ayrıldığından Hazîne-i

        Sultan III. Selim devrinde (1789-1807)     Âmire’nin başına yine defterdar geçirildi.
        Nizâm-ı Cedid’in kurulması üzerine, geçici   Fakat 1841’de bu defa kesin olarak iki hazine
        bir süreliğine Şıkk-ı Râbi adı verilen bir def-
        terdarlık daha kurulmuştur. Nizâm-ı Cedid    birleştirildiğinde Defterdarlık müessesesi de
        teşkilatı için ayrılan vergilerin toplanması      yerini Maliye Nezâreti’ne bıraktı. 25
        ve harcanması görevi verilen bu defterdar-
        lık, Nizâm-ı Cedid’in kaldırılmasıyla kapan-
        mıştır. Bunun yanında III. Selim döneminde
        İrâd-ı Cedid Hazinesi kurulunca Şıkk-ı Sânî
        Defterdarlığı da yeni bir yapıya kavuşturul-
        muştur. Buna göre Nizâm-ı Cedîd ordu-
        sunun başındaki nâzır aynı zamanda İrâd-ı
        Cedîd Hazinesi’nin de âmiri kabul edilmiştir.
        Bu yeni görev Şıkk-ı Sânî Defterdarlığı ile
        birleştirilmiştir. Yetkileri artan Şıkk-ı Sânî
        Defterdarına bundan sonra aynı zamanda
        İrâd-ı Cedîd Nâzırı adı verilmeye başlanmış-
        tır. Bu yeni düzenlemeye göre, yeni kurulan
        hazineye bağlanan mukataaların idaresi
        İrâd-ı Cedîd Nâzırının yetkisine verilmiştir.

        1795 senesinde, Sultan III. Selim tarafından
        Zahire Nezâreti kurulmuştur. Önemini kay-
        betmiş bulunan Şıkk-ı Sâlis Defterdarlığı
        bu tarihten itibaren Zahire Nezâreti ile bir-
        leştirilmiştir. 1805’te ise yeni bir yapılanma
        ile Tersane Hazinesi kurulmuş ve Tersane
        Nâzırı isimli görevli de bu kurumun başına
        atanmıştır. Yapılan bu son düzenlemenin ar-
        dından Tersane Nâzırı Şıkk-ı Sâlis Defterda-
        rı olarak kabul edilmiş, Zahire Nâzırları ise
        Şıkk-ı Râbî derecesine indirilmiştir. 24
                                   II. Mehmed'in Edirne'de cülûsu. (Hünername, Sayfa 16)                               17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24