Page 185 - Defterdar Dijital
P. 185

Defterdarlık

        ?


      Defterdar Nazlı Mahmud Çelebi Medresesi (Ekrem Hakkı Ayverdi Haritası, Pafta D7)

             DİPNOTLAR                 1-Mübahat S. Kütükoğlu, “Defterdar”, DİY.İA.,C. 9, İstanbul, 1990,  15- Ahmet Apaydın, “Vefa Semt Tarihi”, İstanbul’un Kitabı Fatih, C. 3,
                 s. 94-96.               İstanbul, 2012, s. 500.
                 2- Ahmed Nezih Galitekin ile yapılan söyleşi notlarından. 16- Zeynep Ahunbay, “Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi”, Dünden
                 3- Heyet, Dünden Bugüne Fatih (Fatih Rehberi), İstanbul, 2004, s. 146. Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1994, s. 1146-1147.
                 4- İ. Aydın Yüksel, “Lütfi Paşa Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul  17- Kütükoğlu, a.g.e., s. 139.
                 Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul, 1994, s. 231. 18- Yücel, a.g.m., 331.
                 5- Cahid Baltacı, XV-XVI. Yüzyılda Osmanlı Medreseleri, C. 1, İstanbul,  19- M. Orhan Bayrak, Resimli Osmanlı Tarihi Sözlüğü, İstanbul, 1999,
                 2005, s. 320-321.           s. 122.
                 6- Heyet, Fatih İlk İstanbul, İstanbul, 2003, s. 165. 20- Şerife Fatma Hâtun, Şeyhülislâm Çivizâde-i sâni Şeyh Mehmed
                 7-Medreselerin çağdaş bir yapıya kavuşturulması amacıyla, 1914’te  Efendi’nin kardeşinin oğlu Defterdar Abdullah Efendi b. İlyas’ın oğlu
                 Meşihat ve Maarif  Nezareti’nin gayretleri neticesinde bir nizamname  İstanbul kadılığından ma’zulen 1000 [1591/1592]’de vefat eden Bitlice
                 çıkartılmış, bu nizamnameye göre İstanbul’daki bütün medreseler bir  Neylî Ali Çelebi/Efendi’nin hanımıdır. Hadîka, s. 103.
                 medrese kabul edilerek “Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi” adını almıştır. 21-Baltacı, a.g.e., 843.
                 8- Mübahat S. Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara, 22- Heyet, “Defterdâr Şerifezâde Medresesi”, İstanbul Kültür ve Sanat
                 2000, s. 245-247.           Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1983, s. 1533.
                 9- Dünden Bugüne Fatih, a.g.e., s. 146. 23- Baltacı, a.g.e., s. 844.
                 10- a.g.e., Fatih İlk İstanbul, s. 165. 24- Baltacı, a.g.e., 844.
                 11- Kütükoğlu, s. 245-247.      25- N. Esra Dişören, “Defterdar Camii”, Dünden Bugüne İstanbul
                 12-Zeynep Ahunbay, “Defterdar İbrahim Paşa Medresesi”, Dünden  Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1994, s. 16.
                 Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1994, s. 17. 26- Erdem Yücel, “Defterdar Camii”, İstanbul Ansiklopedisi (Reşat
                 13- Kütükoğlu, a.g.e., s. 138-139.  Ekrem Koçu), C. 8, İstanbul, 1966, s. 4339.
                 14- Heyet, Payitaht-ı Zemin Eminönü Bir Dünya Başkenti, C. 2, İstanbul, 27- Semavi Eyice, “Defterdar Camii ve Türbesi”, DİY.İA., C. 9, İstanbul,
                 2008, s. 317; Erdem Yücel, “Ekmekçizade Ahmet Paşa ? Medresesi”  1990, s. 97.
                 Arkitekt, İstanbul, 1968, s. 331.   28- İzzet Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, İstanbul, 2008, s. 139.

                               183
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190