Page 184 - Defterdar Dijital
P. 184

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

          Defterdar Şerifezâde Medresesi         Defterdar Nazlı Mahmud

          Banisi, maliye küttablarından iken Kanuni Sultan Efendi Çeşmesi
          Süleyman’a başdefterdar olan Şerifezâde İbra- Çeşme, adı geçen Defterdar Nazlı Mahmud Efen-
                20
          him Paşa’dır. Bu medrese; Çarşamba’da, Saray  di tarafından yaptırılmıştır. Nazlı Mahmud Efendi
                  21
          Ağası Caddesi’nde , Mehmed Ağa Camii yakının- ayrıca Hattat Hamdullah’tan icazetli bir hattattır.
          da bulunan Bitlice Mescidi’nin avlusunda yer al- Hatta çeşmenin bulunduğu yerdeki ve banisinin
          maktaydı. Defterdar Şerifezâde Medresesi’nden  kendisi olduğu Defterdar Mahmud Camii’nin içeri-
                            22
          günümüze herhangi bir iz kalmamıştır. İbrahim  sindeki hatları da kendisinin yazdığı söylenmekte-
          Paşa’nın kabri, Eyüp’te İdris Köşkü yakınındadır. 23 dir. Mahmud Efendi’nin hüsn-i hatta olan bu mu-
          Defterdar Nazlı Mahmud Çelebi         habbetinden dolayı da minarede bulunan alemde
                                 kalem ve hokka bulunmaktadır. Camiyle beraber
          Medresesi  ?                 yaptırdığı çeşme , duvara bitişik ve tek cepheli
                                         25
                                 kesme taştan yapılmıştır. Yuvarlak kemerli, derin
          Banisi, Kanuni Sultan Süleyman devri başdefter- nişin içerisinde çeşmenin kitabesi ve dikdörtgen
          darlarından Nazlı Mahmud Efendi’dir. Nazlı Mah- ayna taşı bulunmaktadır. Çeşmenin sağ üst ta-
          mud Efendi, 1537-1538 tarihlerinde başdefterdar rafında ise tas yuvası bulunmaktadır. Bu çeşme
          olarak tayin edilmiştir. 1542-1543 tarihinde azlo- 16. yüzyıl çeşmelerinin en güzellerindendir. Üç
                                                     26
          lunmuş ve 1544-1545 tarihinde tekrar defterdarlık beyitlik manzum kitabesine göre 950 (1543-1544)
          görevine getirilmiştir. Eyüp’te kendi adıyla yaptır- tarihinde yapılmıştır. Defterdar Mahmud Efendi
          dığı cami haziresinde medfundur (ö.1546-1547). Çeşmesi, İstanbul’da günümüze kadar gelen kita-
          Cami yanında ahşap bir medrese de yaptırmıştır. beli en eski çeşmelerindendir. 27
          Ancak medrese günümüze ulaşmamıştır. 24
                                 Defterdar Sebili


                                 Şehzade Camii civarında Hoşkadem Mescidi ve Di-
                                 bek Sokağı ile Medrese Sokağı arasındaki mezar-
          Defterdar Nazlı Mahmud             lığın önünde ve Sadrazam Çırpanlı Mehmed Rüştü
          Efendi Çeşmesi. (Fotoğraf:           Paşa Konağı’nın yeri karşısında bulunmaktaydı. 28
          Fatih Dalgalı, 2015)              Bu eser de günümüze ulaşmamıştır.


                               182
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189