Page 180 - Defterdar Dijital
P. 180

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu                            Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi                             Vefa’da Kovacılar Caddesi ile Taştekneler Sokağı’nın
                 ?
                             birleştiği köşede yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle,
                             Şehzade Camii’nin arkasında Molla Hüsrev Mahal-
                             lesi’nde aynı adla anılan caminin karşısında Kovacı-
                             lar Caddesi ile Taştekneler Sokağı’nın birleştiği köşe-
                             de bulunmaktadır. I. Ahmed dönemi (1603-1617)
                                       13
                             başdefterdarlarından olan Ekmekçizade Ahmed
                             Paşa tarafından 1606-1618 tarihleri arasında yap-
                             tırılan bu yapı topluluğu, baninin kabrinin bulundu-
                ?            ğu bir türbe, sebil, gusülhane, abdesthane, dershane
                                                   14
                             ve 17 talebe hücresinden oluşmaktadır. Diğer ta-
                             raftan medresenin inşa tarihi hakkında net bir bilgi
                             olmamakla beraber, banisinin 1618 (H. 1027) tari-
                             hinden önce Sultan Ahmed Camii’nin de mimarı olan
                             Sedefkâr Mehmed Ağa olduğu da düşünülmektedir.
                                                        15
                             Bu yapı 16. yüzyıl sonlarında yapılan Gazanfer Ağa
                             ve Koca Sinan Paşa Külliyesi’ne benzer düzende tür-
                             be ve sebille bütünleşen bir özelliktedir. 16

           Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa Medresesi
                   (Encümen Arşivi, 1938)
                 Medrese, 27,5 x 23,5 metre ebadında
                 dikdörtgen planlı bir avluyu çevrele-
                 yen revakların gerisinde, “U” biçimin-
                 de dizilen hücreler ve “U” nun açık
                 kalan ucuna 3 x 3 metre ebadında 17
                 dershane gelecek şekilde tasarlan-
                 mıştır. Hücreler ise, pandantifli kub-
                 beler ile örtülüdür. Sekizgen prizma
                 gövdeli olan bacaların alt bölümleri
                 tuğdan, duman deliklerinin şapkaları
                 küfeki taşından yapılmıştır. Cepheler-
                 de özenli bir kesme taş işçiliği göz-
                 lenmekte, iri küfeki taşı bloklarla ya-
                 pılan giriş cephesi üzerinde bulunan
                 pencerelerin söveleri profilli mermer
                 bloklarla yapılmıştır. Dershane, altta
                 10, üstte 12 pencere ile aydınlatılmış-
                 tır. Medresenin girişi dershanenin gi-
                 rişinde değil, yanındaki uzun eksenin
                 ucundadır.
                                   Defterdar Ekmekçizade AhmedPaşa Medresesi
                                   (Encümen Arşivi, 1938)


                               178
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185