Page 18 - Defterdar Dijital
P. 18

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
         Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

         XVI. yüzyılın ortalarından itibaren Arap ve
         Acem Defterdarlığı’ndaki durumun bir benzeri
         Anadolu Defterdarlığı’nda yaşanmıştır. Önce
         Sivas daha sonra Karaman eyaletleri ayrılarak
         müstakil birer defterdarlık haline gelmiştir.
         Daha sonra Van, Maraş ve Kars da yine eyalet
         defterdarlıklarından olmuştur. Bu şekilde ayrı-
         lıp yeni teşkilatlanan defterdarlıklar Kenar       Osmanlı Devleti, iktisadî menfaatlerini
         Defterdarlıkları veya Tımar Defterdarlıkların-      korumak maksadıyla taşradaki defter-
         dan ayrılabilmesi için Hazine Defterdarlıkları      darların üzerine bir denetim makamını
         olarak adlandırılmıştır. Çünkü Fatih Kanun-        kurumlaştırmıştır. Nâzır-ı Emvâllik de-
         nâmesi’nde yer aldığı üzere Merkezde olanlara       nen bu kurum, devletin iktisadî menfaat-
                                      lerini koruyacağına inandığı kişiye verdiği
         kapı defterdarları, taşrada bulunanlara kenar       en üst seviyede bir kontrolörlük maka-
         defterdarları; defter eminine bağlı tımar defter-     mıydı. Tımar-dışı gelirler için kurumlaştı-
         darları ile karıştırılmaması için hepsine hazine     rılan bu kontrol mekanizması, eyaletlerde
         veya mal defterdarları denilirdi. Tımar Defter-      devlet hazinesine ait gelirlerin tahsilatına
         darı ise vilâyetlerde tımar işleriyle uğraşan def-    ve gereken yerlere harcanmasına ya da
                                      devlet hazinesine irsal edilmesine neza-
         terdarlardı. Bir nevi nüfus ve vergi sayımı olan     ret ederdi. Beylerbeyi arzı ile merkezden
         tahrirlerde vazife aldıkları gibi tımarlarla ilgili    atanan ve beylerbeyine karşı mesul olan
         diğer hususlar da bunlar tarafından görülürdü.      bir kimse olabildiği gibi, beylerbeyinin
         Bu hassas ve son derece önemli görevlerinden       bizzat kendisi ya da eyaletteki defterdar
                                      ve kadılar da nazır-ı emval olabilirdi. Bu
         dolayı dürüst ve namuslu kimseler bu göreve        makam sahibinden devletin menfaatle-
         seçilirlerdi. 20                     rini koruması ve hatta menfaatleri artır-
                                      ması istenir ve beklenirdi. Defterdarlık
                                      makamının olmadığı eyaletlerde ise bir
                                      defterdar gibi hareket ederdi. 21

                                      XVI. yüzyılın sonlarında eyalet defterdar-
                                      lıklarının sayıca arttığı ve hemen hemen
                                      tüm eyalet merkezlerinde yeni defterdar-
                                      lıkların teşkil edildiği görülmüştür. Bun-
                  Eyalet defterdarlıklarının, merkezce yıllık  lardan biri de Tuna sahillerindeki hasla-
                  gelir ve giderleri de biliniyordu. Tahrirler  rın malî işlerine bakılmak üzere Şıkk-ı
                  sayesinde eyaletlerin ne kadar hasılat  Sâlis Defterdarlığı adıyla ihdas edilmiş-
                  elde ettiği -doğal felaket hali hariç- belir- tir. Ancak bu defterdarlık uzun ömürlü
                  lenmiş oluyordu. Kadrolar da merkezce  olmamış ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında
                  bilindiğinden ve bunlardan dışarıya çıkı- kaldırılmıştır. Böylece merkezde defter-
                  lamayacağından, eyalet valisi ve defter- darlık sayısı tekrar üçe düşmüştür. 22
                  darı peşin tespit edilen harcamalar dışın-
                  da hiçbir harcama yapamayacaklarından  XVII. yüzyıla gelindiğinde ise bu defterdarlıkla-
                                      rın isimlerinde değişiklikler yapıldığı görülmek-
                  giderler de belli idi. Mahallinde yapılan  tedir. Anadolu Defterdarı aynı zamanda Şıkk-ı
                  harcamalardan arta kalan uzak eyalet ge-  Sânî Defterdarı olarak anılırken, daha önce
                  lirleri irsaliye ya da hazine adı altında mer- Şıkk-ı Sânî adını taşıyan defterdara Şıkk-ı Sâlis
                  kezdeki devlet hazinesine gönderilirdi.         denilmeye başlanmıştır. 23
                               16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23